הצעת חוק נזק איבה

הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון - נזק איבה), התש”ס-2000 חוק מס רכוש וקרן פיצויים מבטיח לכל ישראלי שרכושו נפגע כתוצאה ממעשי איבה, פיצוי כספי. החוק מתייצב לימינו של האזרח, כנגד הניסיון של גורמים עוינים, להשפיע באמצעות מעשים אלימים על אורח חיינו. בשנים האחרונות נפגעים יותר ויותר ישראלים ממעשי איבה שאינם על רקע לאומי בלבד, אלא גם על רקע גזעי מיני או דתי. על כן מוצע להוסיף לחוק תיקון, שיבטיח לכל אדם שהמשטרה קבעה כי ישנה וודאות רבה כי רכושו ניזוק על רקע לאומי, מיני, דתי או גזעי, פיצוי כספי הוגן. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ג' בשבט התש"ס-10.1.2000 1. בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 35 - (1) בהגדרה "נזק" אחרי "נזק מלחמה" יבוא "נזק איבה". (2) אחרי ההגדרה "נזק מלחמה" יבוא: ""נזק איבה" - נזק שנגרם לגופו של נכס עקב פעולות איבה על רקע דתי, לאומי, גזעי או מיני;". 2. בסעיף 36 לחוק העיקרי, בסופו יבוא: "(ג) לא ישולמו פיצויים לפי סעיף זה בעד נזק איבה, אלא אם כן קבעה המשטרה כי נגרם נזק כאמור". הצעות חוקנפגעי פעולות איבה