הצעת חוק ניתוק שירותי חירום בטלפון

הצעת חוק הבזק (תיקון - קווי-חירום), התש”ס-2000 שירותי החירום הטלפוניים הם מרכיב חשוב ביותר ולעיתים היחידי שיש לכל אדם בשעת חירום , בעת ניתוק קו הטלפון מפאת אי תשלום וסיבות אחרות נוצרת סכנה לפיה אדם הנמצא במצוקה איננו מסוגל להזעיק עזרה. מצב זה לא רק שהוא מסוכן ומחייב שינוי מיידי אלא , שיש בו מידה של אי שוויון המפלה משפחות רבות שנמצאות במצב כלכלי ירוד. תיקון זה בא לשנות את המצב הנוכחי ולהביא לידי כך שגם בעת ניתוק קו הטלפון לא ינותקו בעלי הקו משירותי החירום הטלפוניים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ג' בשבט התש"ס- 10.1.2000 1. בחוק הבזק, התשמ"ב-1982 , בסעיף 12, בסעיף קטן (א), בסופו יבוא: "ובלבד שלא יפגע בנגישות לקווי החירום"; בסעיף זה, "קווי חירום" - (1) שירותי משטרה; (2) שירותי מגן דוד; (3) שירותי כבאות והצלה. הצעות חוקטלפון (קווי)טלפון