הצעת חוק נציב תלונות של עובדים על מעבידים

הצעת חוק נציב קבילות עובדים, התש”ס-2000 כיום אין מענה לצורכיהם של עובדים, במיוחד בשוק הפרטי, הנתקלים בשרירות לב של מעסיקיהם, ונדמה כי אין אף גורם אליו הם רשאים לפנות בטרוניה על המעביד, למעט פניה אל הערכאות המשפטיות באמצעות הגשת תביעה אל בתי הדין לעבודה. אמצעי זה הינו חריף מדי, וראוי לאפשר הליך ביניים, של בירור על-ידי גורם מוסמך, מבלי לחייב את העובד לפתוח בהליכים משפטיים יקרים ומורכבים. על כן מוצע כי שר העבודה והרווחה, אשר אמון גם על רווחתם של העובדים במדינת ישראל, למנות נציב קבילות לעובדים, בנושאים הקשורים לעבודתם. ראוי לציין כי נציב הקבילות יהא קשוב גם לפניותיהם של מי שאינם דוברים עברית רהוטה, כמו עולים חדשים והעובדים הזרים השוהים בארץ, וזאת באמצעות הזמינות של הנציבות, בהתאם לחוק המוצע המתיר הגשת פניה בשפת האם של העובד. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ז' בתמוז התש"ס - 10.7.2000 שר העבודה והרווחה ימנה, באישור הממשלה, נציב שתפקידו לטפל בקבילות עובדים (להלן - הנציב); על מינוי הנציב תחול הוראת סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959. תקופת כהונתו של הנציב תהיה חמש שנים מיום המינוי, וניתן למנותו לתקופת כהונה נוספת של חמש שנים. לא ימונה ולא יכהן כנציב - (1) מי שאינו אזרח ישראל; (2) מי שהורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון. 4. כל עובד רשאי להגיש לנציב, בשפת אימו, תלונה בכל הקשור לעבודתו ואם היה עובד זר, כהגדרתו בחוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991, גם בכל הנוגע לשהותו בישראל. 5. (א) הסמכויות הנתונות לנציב תלונות הציבור בסעיפים 41, 42, 43 ו-45 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב] (להלן - חוק מבקר המדינה), יהיו נתונות גם לנציב, בשינויים המחויבים, ואולם הודעה על תוצאות הבירור למתלונן תינתן בשפה בה הוגשה הקובלנה. (ב) הנציב רשאי להמליץ לכל גורם מוסמך לנקוט אמצעים מתאימים נגד מי שהוגשה עליו תלונה. 6. הנציב ידווח למנכ"ל משרד העבודה והרווחה על תוצאות הבירור של כל תלונה. 7. אין בסמכויות הנציב לפי פרק זה כדי לגרוע מסמכויותיו ומתפקידיו של נציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה." הצעות חוקנציב תלונות הציבור