הצעת חוק סידור חוץ ביתי למפגרים

הצעת חוק הסעד (טיפול במפגרים) (תיקון - סידור חוץ ביתי וסידור יומי), התש”ס-2000 החוק המוצע אמור לתת מענה לבעיית תור הממתינים לסידור חוץ-ביתי ולסידור יומי למפגרים. בחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט - 1969 (להלן - החוק העיקרי) נקבעו הסדרים לקביעת מיהו מפגר ומה הם דרכי הטיפול בו. נקבעו בו ועדת איבחון וועדת ערר, המוסמכות למצוא שאדם פלוני הינו מפגר (כהגדרתו בחוק העיקרי) ולהחליט על דרכי הטיפול בו (סעיף 7(א) לחוק העיקרי) בקביעת דרכי הטיפול מתחשבת הועדה בדתו של המפגר. בכל משאלה סבירה שלו ושל האחראי עליו ובמידה שבה המפגר עלול לסכן את עצמו ואת הזולת (סעיף 7(ב) לחוק העיקרי). במסגרת שיקולים אלה קובעת ועדת האיבחון במקרים רבים שיש להחזיק את המפגר במסגרת חוץ ביתית, כגון פנימיה, דיור בקהילה , במשפחה אומנת או בסידור יומי, דהיינו יום טיפולי, בתעסוקה מוגנת וכיו"ב. בשנים האחרונות הולך וגדל תור הממתינים לסידור חוץ ביתי או סידור יומי מבין המפגרים, והוא מגיע למספרים ניכרים. פתרונה של בעיה כואבת זו יכול להמצא רק ע"י חקיקה שתיצור מכח חוק זכאות של המפגרים לסידור חוץ ביתי או סידור יומי . הכל לפי קביעת ועדה האבחון ובהתאם לכללים שייקבעו בתקנות. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת הארבע-עשרה ומספרה פ/2544, והכנסת החמש-עשרה ומספרה פ/747. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ד בשבט התש"ס - 31.1.2000 תיקון סעיף 1 1. בחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "בית משפט " יבוא: ""סידור חוץ ביתי" - החזקה של מפגר במעון, פנימיה, במשפחה אומנת, בדיור בקהילה, או כל סידור אחר של המפגר מחוץ למשפחתו שקבע שר העבודה והרווחה."; "סידור יומי" - שהותו של המפגר במרכז יום טיפולי במסגרת תעסוקה מוגנת או במסגרת יומית - טיפולית אחרת;". הוספה סעיף 7א 2. אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא: "הזכות לסידור יומי או חוץ ביתי 7א. (א) ועדת האיבחון תקבע איזה סוג של סידור חוץ ביתי או סידור יומי מתאים ביותר לאותו מפגר. (ב) בקביעת סוג הסידור החוץ ביתי תתן ועדת האבחון עדיפות ככל שניתן לדיור של המפגר בקהילה. (ג) מפגר שועדת האיבחון החליטה כי הטיפול בו ייעשה בדרך של סידור חוץ ביתי, או סידור יומי, זכאי לקבל סידור חוץ ביתי או סידור יומי מהמדינה, או מטעמה בהתאם לאמור בסעיף קטן (א), במקום באופן ולפי כללי השמה שקבע שר העבודה והרווחה , דרך כלל או לסוגים . (ד) מי שהוסמך לכך בידי שר העבודה והרווחה, רשאי לקבוע את שיעור השתתפותו של האדם המפגר - או מי שחייב במזונותיו ובמידת חיובו- בהוצאות הסידור החוץ ביתי או הסידור היומי שיינתן למפגר, הכל לפי כללים ובשיעורים שיקבע שר העבודה והרווחה, דרך כלל או ולסוגים. הצעות חוקאנשים עם מוגבלות