הצעת חוק סירוב הפרקליטות להגן על הממשלה

הצעת חוק לתיקון סדר הדין האזרחי (המדינה כבעל - דין) (תיקון - הליך שהמדינה צד לו), התש”ס-2000 לאחרונה ארע שפרקליטות המדינה סרבה להגן על החלטות שונות של הממשלה ועל מדיניותה בפני בתיהמ"ש, ובכך נטלה לעצמה סמכות לא לה. מוצע, לתקן את החוק באופן שסירוב כזה יחשב כהתפטרות משירות המדינה כדי למנוע תופעות כאמור. הצעה זהה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת, ומספרה פ/580. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ה בטבת התש"ס - 3.1.2000 1. בחוק סדר הדין האזרחי (המדינה כבעלת דין), התשי"ח-1958 , סעיף 4 יסומן (א) ואחריו יבוא: "(ב) היועץ המשפטי לממשלה, או עובד אחר של פרקליטות המדינה שהיועץ המשפטי לממשלה הטיל עליו ליצג את המדינה בענין מסוים, חייב לפעול כפי שהוטל עליו ולהגן על עמדת הממשלה, או משרדיה, באותו ענין, ובלבד שהדבר יהיה במסגרת המדיניות הכללית של הממשלה, או בהתאם להחלטתה, או בהתאם להחלטת שר משריה בתחום פעילות משרדו". (ג) עובד פרקליטות המדינה המסרב לקבל על עצמו יצוג של המדינה בניגוד למה שהוטל עליו על פי האמור בסעיף קטן (ב), רואים אותו כאילו הגיש בקשה כחוק להתפטר מתפקידו בשירות המדינה." הצעות חוקפרקליטות המדינההממשלהפרקליטים