הצעת חוק סלילת כבישי גישה למוסדות חינוך

הצעת חוק סלילת כבישי גישה למוסדות החינוך במדינה, התש”ס-1999 מוסדות חינוך רבים אינם מחוברים לרשת הכבישים - והתוצאה שתלמידים ומורים לא מצליחים להגיע לבתי-הספר והתלמידים מפסידים ימי חינוך רבים. מצב עגום זה נוגד את חוק חינוך חובה, ומן הדין לתקן את המצב המעוות ולדאוג לחיבור כל בתי הספר במדינה לרשת הכבישים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ז בכסלו התש"ס - 6.12.1999 1. בחוק זה - "מוסד חינוך" - בית ספר, כהגדרתו בפקודת החינוך [נוסח חדש], התשלח-1978. 2. משרד התשתיות הלאומיות ידאג לסלילת כבישי גישה לכל מוסד חינוך במדינה. 3. משרד התשתיות הלאומיות ומשרד החינוך, ישאו בנטל ביצוע חוק זה באופן שווה. 4. תחילתו של חוק זה 30 יום מיום פרסומו. הצעות חוקכבישדיני חינוך