הצעת חוק עונש על הפרת שוויון בעבודה

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון - עונשין), התש”ס-2000 נוצר מצב בלתי נסבל כאשר קבוצות לחץ ממגזרים שונים מנסות להביא לנידוים של תושבים בשל אמונותיהם, דתם, לאומיותם, גזעם וכדומה, וזאת באמצעות שימוש באיומים מסוגים שונים על מקום עבודתם במטרה להוביל לפיטוריהם. מוצע בזאת כי מעסיק המפטר את עובדו בשל אחת מהגדרות סעיף 2 , 2א, דינו יהיה שישה חודשי מאסר וקנס של 400,000 ₪. תיקון זה בא להרתיע מעסיקים מלפגוע בתנאי העסקתם של עובדיהם בשל סיבות שאינן רלוונטיות לתפקידם במקום העבודה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט' בסיון התש"ס - 12.6.2000 1. בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, בסעיף 15, במקום סעיף קטן (א) יבוא: "(א) (1) העובר על הוראות סעיפים 2 או 2א, דינו - שישה חודשי מאסר וקנס של 400,000 ₪; (2) העובר על הוראות סעיפים 6 או 8, דינו - כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977." הצעות חוקשוויון הזדמנויות בעבודה