הצעת חוק ענישה חינוכית - הצעת חוק

הצעת חוק חושך שבטו שונא בנו (התרת ענישה חינוכית), התש”ס-2000 ילד אינו רכוש של הוריו, אך מוטלת עליהם חובה מוסרית ממדרגה ראשונה לחנכו. אם במסגרת חינוכו נדרש להעניש את הילד ענישה הגובלת במכה שאינה מזיקה ולכן אינה בגדר "אלימות", הרי שהדבר לא יחשב לפגיעה בחסר ישע, ויוכלו הורים להשתמש באמצעי זה מתוך מחשבה חינוכית ובמידה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ט באדר א' התש"ס - 6.3.2000 הורה חייב בחינוך ילדיו; בנסיבות מיוחדות הנובעות מהחובה לחנך, רשאי הורה להכות קלות באופן שאינו מזיק לגופם או לנפשם של ילדיו ובלבד שהמכה סבירה, ומתוך מחשבה חינוכית. מכה כאמור בסעיף 1, לא תיחשב לפגיעה בחסר ישע, לענין פקודת הנזיקין ולענין כל דין. הצעות חוקמשפט פלילי