הצעת חוק פטור למוסדות לתעסוקת נכים ומוגבלים

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) (תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התש”ס-2000 כיום מוסדות לתעסוקת נכים ומוגבלים ומקבלים פטור מתשלום ארנונה כללית מתוקף סעיף 5 (י) לפקודה, בהיותם "מוסד מתנדב לשירות הציבור". עם פרסומן של ההנחיות החדשות לרשויות המקומיות ועל פיהן, ההנחה למוסד מתנדב לשירות הציבור מוגבלת לשלוש שנים בלבד ואישורה כרוך בתהליך ארוך של הגשת בקשות ומסמכים, דיון בועדת התמיכות של הרשת המקומית, אישור מליאת הרשות ולאחר מכן דיון ובחינה של הממונה על המחוז. כתוצאה מכך, עלולים מוסדות לתעסוקת נכים ומוגבלים (דוגמת המשקם, אש"ת, קרן מפעלי שיקום ואחרים) למצוא את עצמם ללא פטור מתשלום ארנונה כללית. זאת ועוד, צוק העתים של הרשויות המקומיות עלול לגרום לקביעת מדיניות באחדות מהרשויות המקומיות של אי מתן פטור מארנונה כללית לאף מוסד מתנדב לשירות הציבור. זאת ועוד, בתאגידים בעלי פריסה ארצית, לתעסוקת נכים ומוגבלים, יכול להיווצר מצב בו רשות מקומית אחת או ממונה על מחוז פלוני יאשר פטור מתשלום ארנונה כללית בישוב אחד בעוד ביישוב אחר מתן הפטור יידחה. מוצע,אפוא, לקבוע את סעיף קטן (יא) שיקבע פטור למוסדות לתעסוקת נכים ומוגבלים, שיוציאם מתחולת המוסדות המתנדבים לשירות הציבור. עוד מוצע, כי אותם תאגידים יהיו פטורים מתשלום ארנונה שנתית. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"א בתמוז התש"ס - 24.7.2000 1. בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938, בסעיף 5, בסופו יבוא: "(יא) כל קרקע או בנין המשמש עסק, אשר מטרתו העיקרית העסקת נכים ומוגבלים, ובלבד ששמונים וחמישה אחוזים או יותר מעובדיו זכאים לגימלת נכות, על פי כל דין, או לקצבת זקנה על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995." הצעות חוקנכותאנשים עם מוגבלות