הצעת חוק פטור ממילואים בשנת הנישואין הראשונה

הצעת חוק פטור משירות מילואים בשנת הנישואין הראשונה, התש”ס-2000 מטרתו של חוק זה להקל על אדם הבא בברית הנישואין להסתגל למצבו המשפחתי החדש. קריאת התייצבות לשירות מילואים בתקופה שלאחר נישואיו מנתקת אותו על כורחו מביתו ומאשתו, בודאי כשמדובר בתקופת שירות ממושכת של למעלה מעשרים יום. לעתים נקרא אדם לשתי תקופות שירות תוך חודשים ספורים. עקרון השיחרור משירות צבאי לאחר נישואין שורשיו בתורת ישראל: "כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח, לא יחבול ריחיים ורכב כי נפש הוא חובל" (דברים כ"ד, ה-ו). הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000 בחוק זה - "פקודות הצבא" - כהגדרתן בחוק שירות בטחון [נוסח משולב] התשמ"ו - 1986. חייב בשירות מילואים שהתחתן ונישואיו הוכרו כחוק, לא ייקרא לשירות ביטחון במשך שנה מיום נישואיו, למעט מצב חירום. כללים לביצוע חוק זה יקבעו בפקודות הצבא. הצעות חוקנישואין / חתונהצבאמילואים