הצעת חוק פטור ממכרז לחברות כלכליות של רשויות מקומיות

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - פטור ממכרז לחברות כלכליות של רשויות מקומיות), התש”ס-2000 החוק הקיים אינו מאפשר לרשויות המקומיות לבצע פרוייקטים של פיתוח, בניה ורכש בתקציבי המשרדים אלא באמצעות הרשות עצמה, והתקציב מועבר לקופת הרשות. בהרבה מאד רשויות תקציב זה נבלע בגרעון השוטף. הרשויות הקימו חברות כלכליות כדי לנהל ולבצע פעילויות אלו שלא בתקציב השוטף, אך המשרדים אינם מוכנים להעביר כספים ישירות לחברות הכלכליות מאחר ואינם מורשים להתקשר אתן לפי החוק הקיים. כיום מנהל מקרקעי ישראל מפעיל חברות מנהלות בכל הארץ, ואינו מוכן לתת הרשאות לפיתוח לחברות כלכליות מקומיות בטענה שהוא כבול ע"י החוק הקיים. הצעת התיקון תאפשר לרשויות לנהל את תקציבי הפיתוח בצורה כלכלית, ללא תלות בגרעון השוטף, כך שיותר פרוייקטים יגיעו לכלל גמר ובמחירים סבירים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ח בתמוז התש"ס - 31.7.2000 1. בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, בסעיף 4(ב), אחריו יבוא: "(ג) חברות או תאגידים שהוקמו עבור רשות מקומית באישור שר הפנים, אשר מניות התאגיד הינן בידי הרשות המקומית וראש הרשות המקומית, בתוקף תפקידו, תיחשבנה לענין חוק זה ולענין התקנות ברשות מקומית. (ג) משרדי הממשלה יוכלו להתקשר ישירות עם החברות ו/או התאגידים של הרשויות המקומיות לפעילויות בתחום הרשות. (ה) מנהל מקרקעי ישראל יתן הרשאות לפיתוח לחברות ו/או התאגידים של הרשויות המקומיות, בתחומן, ללא מכרז." הצעות חוקמכרזרשויות מקומיותפטור ממכרז