הצעת חוק פיצויי פיטורים לעובד בשכר מינימום

הצעת חוק שכר מינימום (תיקון - פיצויי פיטורים בגין התפטרות עובד), התש”ס-1999 בישראל קיים מצב בלתי צודק, בו עובד שמתפטר מעבודתו, מכיוון שמקבל פחות משכר מינימום, אינו זכאי לפיצויי פיטורים. עובד שכזה נמנה על אוכלוסייה חלשה, שנאבקת על מחייתה תמורת שכר זעום, ובמקום שהחוק יבוא ויעזור לה היא מוסיפה להיפגע ו'להיענש' מדי יום ביומו. חוק זה בא להגן על אותו עובד, שמחליט להפסיק עבודתו מאחר ומעסיקו עבר על החוק ולא שלם לו שכר מינימום. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"א בטבת התש"ס - 20.12.99 1. בחוק שכר המינימום, התשמ"ז - 1987 , אחרי סעיף 14א יבוא: "פיצויי פיטורים בגין התפטרות 14ב. עובד שמעבידו לא שילם לו שכר מינימום לפי חוק זה, רשאי להתפטר מעבודתו, ודינו כדין מפוטר מהעבודה, ועל המעביד לשלם לו פיצויי פיטורים כחוק." הצעות חוקפיצוייםשכר מינימוםפיטוריםפיצויי פיטורים