הצעת חוק פיצויים לבעל זכות במקרקעין מועברים

הצעת חוק פיצויים לבעל זכות במקרקעין מועברים, התש”ס-2000 מטרתו של חוק זה, מתן זכות לפיצויים לבעלי זכות במקרקעין המצויים בשטח שהריבונות, השיפוט, המינהל, הסמכויות או השליטה בו הועברו לידי מדינת חוץ, או לידי הרשות הפלסטינית, וזאת על פי המנגנון המוסדר בפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 (להלן - הפקודה). מדינת ישראל מחוייבת, בין השאר גם מכוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, להגנה על קניינו של האזרח. מחוייבות זו גדולה במיוחד כלפי נכסי מקרקעין שבגין החזקתם, והעברת זכויות בהם מוטלים על ידי המדינה מסים שונים. מאידך, קיימים בחוק מנגנונים - כגון זה הקבוע בפקודה - שמכוחם רשאית המדינה לשלול מן האזרח את קניינו, תוך הבטחת זכותו לפיצויים, כאשר נעשה הדבר לצרכי הציבור. העברת סמכויות כלשהן - תהיינה הגדרתן "בטחונית", "אזרחית" או אחרת - בשטח פלוני לידי מדינת חוץ או לידי הרשות הפלשתינית, בין אם נעשה הדבר מכוח הסכם, או מכוח פעולה חד-צדדית של המדינה, חזקה עליה שיש עמה פגיעה חמורה, עד כדי שלילתו המוחלטת של קניינו של האזרח הישראלי במקרקעין המצויים בשטח זה. לפיכך מוצע, כי בכל שטח שהשליטה בו תועבר במידה כלשהי למדינת חוץ או לרשות הפלסטינית, יראו את המקרקעין המצויים בו כמקרקעין אשר הופקעו בפועל מכוח הפקודה, לצרכי ציבור, ויופעל המנגנון הקבוע בפקודה לשם העברת הזכויות מבעלי המקרקעין לידי המדינה, לרבות זכותם של בעלי הזכות במקרקעין לפיצויים כקבוע בפקודה. עם זאת, לא תחולנה ההוראות הקבועות בפקודה, שעניינן מקרים שבהם אין בעל הזכות במקרקעין המופקעים זכאי לפיצויים, או שהוא זכאי לפיצויים מופחתים בלבד. הוראות החוק המוצע יוחלו על שטח אשר יועבר למדינת חוץ או לרשות הפלסטינית, על ידי פרסום הכרזה מטעם ראש הממשלה, או מפקד כוחות צה"ל, לפי העניין. עם זאת מוצע, כי בנוסף להחלת הוראות החוק על ידי הכרזה כאמור, יהיה בכוחו של בעל זכות במקרקעין המצויים בשטח שלדעתו הועברה בו השליטה, לבקש מבית המשפט להפעיל את הוראות החוק, ולהחילן על השטח האמור, אם ימצא - על פי ראיות שתובאנה בפניו - כי אכן הועברה בו השליטה. מוצע אפוא, כי בעל זכות במקרקעין יהיה רשאי לבקש מבית המשפט המחוזי להכריז על מקרקעין כעל מקרקעין מועברים, כהגדרתם בחוק המוצע, ובכך להחיל עליהם את הוראותיו. המשיב לבקשה יהיה היועץ המשפטי לממשלה, או מפקד כוחות צה"ל שבתחום סמכותו מצויים המקרקעין שלגביהם נטען כי הועברו למעשה, זאת משום שקיים חשש, לפיו ייתכנו מקרים של העברת השליטה דה-פאקטו בשטח פלוני, אף מבלי שיוכרז הדבר רשמית. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ל' בתמוז התש"ס - 3.7.2000 מטרת חוק זה לקבוע את זכותו לפיצוי של בעל זכות במקרקעין במקרה בו הועברה השליטה במקרקעין למדינה זרה, לרשות הפלסטינית ולכל גורם זר שאינו פועל מטעם המדינה. בחוק זה - "מקרקעין" - קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה, ואשר מצויים בתחומי מדינת ישראל, לרבות בתחומי האזור, כהגדרתו בסעיף 16א(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963, וכל מקרקעין אשר חל עליהם המשפט, השיפוט והמנהל של מדינת על פי כל דין וכן כל שטח מוחזק, כמשמעותו בפקודת שטח השיפוט והסמכויות, התש"ח-1948; "זכות במקרקעין" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963; הרשות הפלסטינית" - כמשמעותה בחוק יישום ההסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ"ה-1995; "מקרקעין מועברים" - מקרקעין שהועברו למדינה זרה או לגורם זר אחר, לרבות לרשות הפלסטינית, לרבות מקרקעין שהועברו סמכויות בהם מכח הסכם או הודעה אם יש בכך הגבלת ריבונות המדינה או הגבלת שליטתה; לענין זה, "הגבלת ריבונות" - לרבות שיתוף מדינת חוץ, הרשות הפלסטינית, ארגון האומות המאוחדות וכל ארגון בינלאומי אחר בסמכויות ריבוניות הנוגעות למקרקעין; "הגבלת שליטה" - לרבות הגבלת חופש התנועה של אזרח ישראלי, נסיגת כוחות צבא ההגנה לישראל או מתן היתר לכניסת כוחות ביטחון חמושים של מדינת חוץ, ארגון האומות המאוחדות או הרשות הפלסטינית; "השר" - שר המשפטים. מקרקעין מועברים דינם כמקרקעין אשר נרכשו לצרכי ציבור, ויחולו עליהם הוראות פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 (להלן - הפקודה), למעט הוראות סעיף 20 לפקודה. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 12 לפקודה, בהערכת הפיצויים להם זכאי בעל זכות במקרקעין מועברים לא תובא בחשבון העובדה כי המקרקעין מועברים למדינה זרה או לגורם זר אחר. הכריז ראש הממשלה כי שטח, שגבולותיו מתוארים בהכרזה, מועבר או עתיד להיות מועבר, יראו את כל המקרקעין בשטח כמקרקעין מועברים, ובלבד שההכרזה פורסמה ברשומות; היה השטח באזור, יראו את המקרקעין כמקרקעין מועברים אף אם הכריז על כך מפקד כוחות צבא ההגנה לישראל המופקד על השטח. (א) בעל זכות במקרקעין זכאי לעתור לבית משפט מחוזי אשר בתחומו נמצאים המקרקעין בבקשה לקבל פסק דין הצהרתי המכריז על המקרקעין כמקרקעין מועברים. (ב) הוגשה עתירה כאמור בסעיף קטן (א) - (1) היו המקרקעין בשטח שחל עליו המשפט, השיפוט והמנהל של מדינת ישראל, ישיב עליה היועץ המשפטי לממשלה; (2) היו המקרקעין באזור, ישיב עליה מפקד כוחות צבא ההגנה לישראל המופקד על השטח. (ג) בית המשפט רשאי להתיר לכל אדם הטוען לזכות במקרקעין, ושבידיו מסמך או ראיה המעידה על זכותו במקרקעין, להשמיע טענותיו. (ד) פסק בית המשפט כמבוקש, תהא להכרזה על מקרקעין מועברים תוקף מחייב כלפי המבקש וכלפי המשיב, ובחלוף חמש שנים - כלפי כולי עלמא. 6. הוראות חוק זה יחולו על מקרקעין מועברים, אשר הועברו החל ביום כ"ג באייר התשנ"ד (4 במאי 1994). 7. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו. (ב) השר יביא לאישורה של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת תקנות בדבר סדרי הדין בעתירה על פי הוראות סעיף 5, תוך 120 ימים מיום תחילתו של חוק זה. הצעות חוקמקרקעיןפיצויים