הצעת חוק פיקוח על תוצרת ביולוגית אורגנית

הצעת חוק הפיקוח על תוצרת ביולוגית אורגנית, התש”ס-2000 עם הצטברות מידע בעולם כולו ובישראל בפרט לגבי האפקט המצטבר והמזיק של חומרי הדברה, תוספים מלאכותיים וכימיקלים והורמונים שונים בתהליכי יצור המזון, הולכת ומתגברת אצל ציבור הצרכנים התודעה והדרישה למוצרים ביולוגיים-אורגניים, שגודלו, טופלו והוכנו בשיטה הביולוגית-אורגנית. אנו מוצאים כיום ביקוש למוצרים כאלה בכל ענפי החקלאות: ירקות, פירות, חלב, תוצרת לול, דגנים, דבש, בשר ועוד וגם במוצרי מזון המיוצרים ממרכיבים אלה. יתרונותיה של שיטת הגידול הביולוגית-אורגנית אינם רק לצרכני המוצרים הביולוגים-אורגניים עצמם, אלא גם בסיוע להשגת יעדים רצויים לסביבה ולכלל בין השאר היא מקטינה את זהום הקרקע ומקורות המים בחומרי הדברה וכימיקלים, שומרת על מבנה הקרקע והאיזון במיקרואורגניזמים הטבעיים שלה, מצמצמת את מיצוי המינרלים ממנה, ומקטינה את התלות במקורות אנרגיה חיצוניים וצורך הגידול, מניעת זהום סביבתי במיוחד הקרקע ומקורות המים. תהליכי הטיפול, הגידול, הייצור והעיבוד המיוחדים של מוצרים אלה מצריכים כמובן פיקוח ובקורת הן בזמן אמיתי, בשלבי הגידול והעיבוד והן לאחר מעשה בשלבי הפצת המוצר הסופי לצרכנים. עקב ההימנעות מלהיעזר בכימיקלים שונים, עלויות היצור והגידול עפי"ר יקרות יותר והדבר אמור להשתקף במחיר המוצר הסופי. לנוכח ההתעוררות הגדולה הקיימת בשווקים בחו"ל בנושא זה כך למשל, ב1991- יצאו תקנות מחייבות של הקהילה האירופאית (2092/92 # (EEC) COUNCIL,.שהנספח לה תוקן ב- 1535/92 # (EEC) REGULATION COMMISSION, שבאו ליצור אחידות לגיסלטיבית בין כל המדינות החברות בקהילה. מקובל בכל העולם, כי תוצרת ביולוגית-אורגנית מיוצרת ע"י חברים בארגונים מקצועיים ששמו לעצמם למטרה לעסוק בתחום זה. ארגונים אלה מבצעים בעצמם את שירותי הביקורת והפיקוח בין חבריהם כדי להבטיח את העמידה בדרישות וגם מבצעים פעולות הדרכה בנושא. החקיקה האירופאית הסמיכה את אותם ארגונים לבצע את הביקורת והפיקוח לגבי החברים בהם, מאחר שטיבו של העניין הוא, שפיקוח שלטוני חיצוני אינו יעיל ואינו מתאים לסוג זה של דברים. גם בחקיקה ישראלית ישנן דוגמאות להסמכת גורם מקצועי פרטי לבצע את הפיקוח המקצועי של החברים בו, כאשר הדבר נהוג ומקובל וגם מתחייב מסיבות מקצועיות וענייניות, לדוגמא: חוק הצלילה הספורטיבית, התשל"ט-1977. מאחר שבציבור גוברת התודעה ולכן גם הביקוש למוצרים ביולוגיים-אורגנים, ישנו ניסיון של גורמים שונים לנצל מצב זה כדי לשווק לציבור סחורה תחת כינויים מטעים ומבלבלים ולעטים בלתי ברורים, שיוצרים את הרושם כי מדובר בתוצרת ביולוגית-אורגנית אמיתית ואין כל בטחון שהם עומדים בתקנים בינלאומיים מקובלים או בתקנים כלשהן. ניצול לרעה של תמימות הצרכנים וחוסר התמצאותם בנושאים הטכניים של ייצור בשיטה הביולוגית-אורגנית עלול לפגוע בצרכנים ובסופו של דבר יפגע גם באותם יצרנים בעלי המצפון, המעמידים עצמם כיום (בשלב זה על בסיס וולונטרי, בהעדר חקיקה מסדירה) לפיקוח ולביקורת של ארגונם, שהם חברים בו הדבר יביא לפגיעה בענף מתפתח, התורם רבות אף ליצוא. הארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל אגודה חקלאית שיתופית בע"מ, מאגד בתוכו את החקלאים בישראל המגדלים ומייצרים בשיטה הביולוגית-אורגנית ופועל כבר מספר שנים בתחום זה. המוצרים של חברי הארגון עוברים ביקורת של הארגון, כולל בדיקות במעבדות מקצועיות לשם כך, והחברים חייבים להקפיד על קיום תקן מפורט שהארגון עיבד לשם כך תוך הסתמכות על סטנדרטים בינלאומיים מקובלים. מי שעומדים בכל אלה, זכאים לסמן את תוצרתם בסימן רשום מיוחד של הארגון, שנועד להבטיח כי הצרכנים יוכלו לזהות מוצרים אלה ולאבחנם ממיני מוצרים אחרים המתקראים בשמות דומים ("טבעי", "אורגני", "ביולוגי" וכיוצא באלה ואריאציות) ואשר אין כל פיקוח על תהליכי ייצורם ועיבודם ולעתים קרובות אינם עומדים בכל הקריטריונים המקובלים בעולם למוצרים ביולוגיים-אורגניים. מוצע, עם זאת, לאפשר לשר החקלאות להוסיף לרשימת הארגונים היציגים בתוספת לחוק ולסמלים המאושרים שלהם, מעת לעת, לפי הצורך, אם ובמידה ויקומו ארגונים נוספים בתחום זה, שיעמדו בקריטריונים שהחוק יקבע. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת הארבע-עשרה, ומספרה פ/2375. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ה בטבת התש"ס-3.1.2000 1. בחוק זה - "ארגון יציג" - תאגיד הרשום בישראל שמתקיימים בו כל אלה: (1) על חבריו נמנים לפחות 100 יצרנים של תוצרת ביולוגית אורגנית; (2) מטרתו העיקרית היא לאגד בתוכו יצרנים כאמור; (3) הוא מקיים שירותי ביקורת בשר לתנאי גידול ואיסופה של תוצרת חבריו ועמידתה בדרישות לתוצרת ביולוגית אורגנית; (4) הוא נכלל בתוספת; "סמל מאושר" - סמל של ארגון יציג, הנכלל בתוספת; "מוצר חקלאי" - אחד מאלה - (א) גידול חקלאי בעלי חיים, או כל חלק מהם, מעובדים או בלתי מעובדים, המשמשים למזון לבני אדם או בהכנתו ובייצורו; (ב) מוצר המשמש למזון לבני אדם, ואשר בין מרכיביו מוצרים חקלאיים הנכללים בפסקה (1) או מרכיבים המיוצרים ממוצרים אלה; "תוצרת ביולוגית אורגנית" - מוצר חקלאי, שבו עצמו ובכל מרכיביו המהווים מוצרים חקלאיים התקיימו כל אלה: (1) גודלו, טופלו ויוצרו ללא שימוש בדשנים, בחומרי הדברה, בתוספת חומרים כימיים סינתטיים, בהורמונים או בקרינה; (2) הועמדו לביקורת באר לתנאי גידולם, איסופם, ייצורם, הכנתם ושיווקם ואושרו ככאלה בידי אותם ארגונים יציגים, שהיצרן של אותו מוצר והיצרן של כל מרכיב במוצר, המהווה בעצמו מוצר חקלאי, חברים בהם; (3) כל יחידת אריזה של המוצר החקלאי או של כל מרכיב בו המהווה מוצר חקלאי, סומנה בסמל מאושר של הארגון היציג, שהיצרן של אותו מוצר חבר בו. 2. לא יציג אדם מוצר חקלאי כאילו הוא ביולוגי-אורגני או ביולוגי או אורגני או ביו-אורגני או בכל כינוי כיוצא באלה, ולא ייחס לו סגולות או תכונות כמסתבר מכינוי כזה, אלא אם כן התקיימו בו כל התנאים והדרישות המנויים בהגדרה "תוצרת ביולוגית-אורגנית". 3. לא ישתמש אדם לגבי מוצר חקלאי בסמל מאושר, ולא יסמן בו מוצר חקלאי, אלא אם כן ניתנה לכך רשות בכתב מטעם הארגון היציג המתאים ועל פי תנאי הרשות, והתקיימו כל התנאים והדרישות המנויים בהגדרת תוצרת ביולוגית אורגנית ולא יעשה כן באופן שיש בו כדי להטעות. 4. העובר על הוראה מהוראות חוק זה דינו, ביחיד-קנס כקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין) ובתאגיד -כקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין או, בכל אחד מהם פי ארבעה מערך הדבר שבו נעברה העבירה, הכל לפי הקנס הגבוה שבהם; רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש שיטיל, לצוות על חילוט התוצרת שבה נעברה העבירה וחומרי אריזתה או על חילוט דמי מכרם; חילוט כאמור יכול שיהיה מלא או חלקי. 5. הפיקוח על ביצועו של חוק זה יהיה בידי הרשות לפיקוח חקלאי ובידי מפקחיה יהיו לשם כך כל הסמכויות הנתונות להם עפ"י חוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ"ח-188 6. (א) שר החקלאות מוסמך להתקין תקנות לביצועו של חוק זה, ובכלל זה - (1) להגדרה "תוצרת ביולוגית אורגנית"; (2) להוסיף לרשימת הארגונים היציגים שבתוספת או לגרוע ממנה; (3) להוסיף או לשנות את הסמלים המפורטים בתוספת השניה. (ב) תקנות לפי חוק זה, למעט לפי סעיף קטן (א)(2), יהיו בהתייעצות עם הארגונים היציגים. תוספת סעיף 1 שם הארגון הסמל הארגון לחקלאות ביולוגית-אורגנית בישראל אגודה חקלאית שיתופית בע"מ הצעות חוקתוצרת אורגנית