הצעת חוק פנסיה של מורים בגיל 45

הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון - פנסיה של מורים), התש”ס-2000 מקצוע ההוראה הנו מקצוע אשר עם השנים שוחק את המורים ודרש מהם מאמץ פיסי ונפשי גדול. לאחר 25 שנות הוראה או לאחר הגיע המורה לגיל 45 לפי המוקדם מביניהם, יהיה זה רק צודק ויעיל לאפשר לאלה שמרגישים כי מיצו את עצמם לצאת לגמלאות. התיקון המוצע יש בו בודאי לשפר את המצב הקיים ובכל מקרה יהיה בו רק לתרום להעלאת רמת הלימודים ולהישגים טובים יותר בלימודים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000 1. בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, בסעיף 17 אחרי פסקה (3) יבוא: "(4) לאחר שעסק בהוראה בבית ספר 25 שנים, או לאחר שהגיע לגיל 45 ועסק בהוראה בבית ספר עשרים שנה לפחות, לפי המוקדם מביניהם." הצעות חוקדיני חינוךפנסיהמורים