הצעת חוק פרוטוקול ועדות ציבוריות

הצעת חוק תיעוד המידע בועדות ציבוריות, התש”ס-2000 מוצע לחייב כי ועדה ציבורית שמונתה על ידי שר, מנכ"ל משרד ממשלתי או בהחלטת ממשלה תחויב בעריכת פרוטוקול מלא שיכיל את דברי כל המשתתפים לרבות דברי מומחים שזומנו לועדה כמו גם תכיל את החומר המלא שהובא בפני הועדה. חוק שה נועד לאפשר לציבור לדעת מה היו שיקולי הועדה בהמלצותיה ובמסקנותיה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ל' בתמוז התש"ס - 3.7.2000 1 בחוק זה - "ועדה ציבורית" - ועדה שמונתה על ידי שר מנכ"ל משרד ממשלתי או בהחלטת ממשלה על מנת שתגיש דין וחשבון או המלצות בכל נושא שהוא. 2. (א) הועדה תנהל פרוטוקולים של ישיבותיה והחלטותיה. (ב) בפרוטוקולים ירשמו הפרטים הבאים: (1) מקום ישיבת הועדה ומועדה; (2) המשתתפים בה; (3) החלטת הועדה; (4) מהלך הדיונים לרבות הדעות השונות שהועלו בדיונים וכל החומר שהוצג בפני הועדה; (5) אם ביקש חבר הועדה להימנע מלהשתתף בדיון בבקשה מסוימת בשל ניגוד ענינים או כל נימוק אחר; (6) תקציר הדיון. (ג) החלטות הועדה תהיינה מנומקות, במיוחד כאשר הופנו אליה בקשות ואלו נדחו. הצעות חוקמסמכיםפרוטוקול