הצעת חוק פרסום שם נפטר

הצעת חוק פרסום שם נפטר, התש”ס-1999 הצעת חוק זו מבקשת למנוע הישנותם של מקרים כגון אלה, בהם רשלנותם של כלי התקשורת גורמת סבל ועוגמת נפש רבה למשפחות הנפטרים ואילו כלי התקשורת עצמם יוצאים ללא עונש אשר ירתיע אותם מלשוב ולפרסם ידיעות דומות. ראוי כי ניתן את דעתנו לפירצה זו הקיימת בחוק, לא נסתפק עוד בטוב ליבם של כלי התקשורת ונחייבם בקבלת אישור מהמשטרה ובבדיקה מוקדמת כי משפחת הנפטר מיודעת לגבי מותו לפני פירסום שמו. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת החמש-עשרה ומספרה פ/2180. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ח בטבת התש"ס-27.12.99 1. בחוק זה - "כלי תקשורת" - רדיו, טלוויזיה, עיתונות כתובה ורשת האינטרנט; "משפחה" - בן זוג, הורה, ילד, אח, אחות. 2. לא יפרסם כלי תקשורת שמו של נפטר ללא שקיבל לכך את אישור המשטרה ובירר כי משפחתו של הנפטר קיבלה הודעה על מותו. 3. העובר על הוראות חוק זה, דינו-קנס בסך 10,000 ₪. הצעות חוקפרסום