הצעת חוק קביעת שמות רחובות וכיכרות

הצעת חוק קביעת שמות רחובות וכיכרות (תיקוני חקיקה), התש”ס-2000 זכרו של אדם אסור שיהפוך לכלי משחק בשירותם של אינטרסנטים שונים המבקשים לרתום אותו למאבקם הפוליטי. הצדק מחייב כי משפחתו של הנפטר תהיה הקובעת בכל הקשור להנצחתו וכי לא יעשה דבר בניגוד לרצונם של האנשים אשר חיו לצידו. הצעת החוק הונחה בעקבות יוזמת עיריית קריית-ארבע לקרוא רחוב על שמו של יגאל אלון ז"ל בניגוד לעמדת משפחתו. חוק זו באה למנוע מצב בו יקרא או ישונה שמו של רחוב בניגוד לרצון בני משפחתו של האישיות. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י' באייר התש"ס - 15.5.2000 1. בפקודת העיריות, בסעיף 235, בפיסקה (4)(ב)(2), במקום הרישה המסתיימת במילה "טענותיה" יבוא: "מועצת העירייה תאפשר לנציגות דיירי הרחוב ולמשפחת האישיות על שמה היא מתכוונת לקרוא לרחוב להופיע בפניה או בפני ועדה שתקבע, להשמיע טענותיה", ובסופה יבוא: "בסעיף זה - "משפחת האישיות" - בן זוג, ילד, הורה, אח או נכד, של האישיות על שמה מתכוונים לקרוא לרחוב." 2. בפקודת המועצות המקומיות, בסעיף 24ב(א), בפיסקה (2), במקום הרישה המסתיימת במילה "טענותיה" יבוא: "המועצה תאפשר לנציגות דיירי הרחוב ולמשפחת האישיות על שמה היא מתכוונת לקרוא לרחוב להופיע בפניה או בפני ועדה שתקבע, להשמיע טענותיה ובסופה יבוא: "בסעיף זה - "משפחת האישיות" - בן זוג, ילד, הורה, אח, נכד, של האישיות על שמה מתכוונים לקרוא לרחוב." הצעות חוקכיכר (מעגל תנועה)