הצעת חוק קביעת תחום עיריית ירושלים

הצעת חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון - קביעת תחום עיריית ירושלים), התש”ס-2000 מוצע לעגן בחוק את גבולותיה של ירושלים בירת ישראל. הצעת חוק זו תקבע לעיר ירושלים גבולות עירוניים המתאימים לצרכים האורבניים של העיר ולא לצרכים הפוליטיים של ממשלה זו או אחרת. על- פי הצעת חוק זו, יוצאו הכפרים הפלשתיניים הבאים מתחומה של העיר ירושלים: כפר עקב- כמיראמיס, עטרות-, בית חנינה, שועפט, עיסאוויה, א- טור, א- צוואנה, ואדי ג'וז, שייח ג'ארח, סילוואן, ראס אל עמוד, ג'אבל מוכבר, סוואחרה, צור באחר, דיר כרמיזון, וולג'ה, ביר עונה, אבו דיס, עזריה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ז באייר התש"ס - 22.5.2000 הוספת סעיף 5 1. בחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, אחרי סעיף 4 יבוא: "תחומה של עיריית ירושלים 5. "תחומה של עיריית ירושלים יכלול את האזורים הסטטיסטיים הבאים: 755, 754, 753, 751, 752, 765, 763, 762, 761, 764, 769, 768, 766, 767, 771, 772, 773, 791, 792, 793, 643, 642, 641, 631, 621, 611, 811, 812, 816, 831, 832, 834, 833, 835, 541, 542, 543, 544, 545, 535, 536, 534, 533, 532, 531, 132, 141, 131, 522, 521, 514, 513, 546, 415, 416, 512, 511, 151, 423, 152, 153, 154, 161, 147, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 166, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 142, 143, 144, 145, 146, 112, 111, 113, 114, 115, 116, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 741, 724, 743, 744, 745, 224, 223, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 221, 222, 245, 246, 251, 252, 253, 254, 244, 243, 242, 241, 262, 261, 264, 265, 266, 421, 422, 417, 414, 413, 547, 411, 412, 335, 334, 333, 332, 331, 336, 312, 311, 313, 314, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 337, 263, 233, 232, 231, 234, 825, 826, 842, 841, 843, 846, 847, 848, 845, 844, 826, 852, 851, כמפורט בתוספת, וכן את כביש מספר 1 מהגבעה הצרפתית לגבעת זאב, בית זית ורמת רחל." תיקון פקודת העיריות 2. בפקודת העיריות - (1) בסעיף 2, בסופו יבוא: "למעט לענין עיריית ירושלים, אשר תחומה מתואר בחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל"; (2) בסעיף 8, בסופו יבוא: "סמכות השר, כאמור בסעיף זה, אינה חלה ביחס לתחום עיריית ירושלים המתואר בחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל." הצעות חוקירושליםעירייה