הצעת חוק קידום המיזמים הלאומיים

הצעת חוק לקידום המיזמים הלאומיים, התש"ס-1999 לאורך השנים, על שולחנן של כל הממשלות, הונחו הצעות למיזמים בקנה מידה גדול, אשר לא יצאו לפועל. מדובר במיזמים אשר חשיבותם למשק רבה מבחינת שיפור התשתית והסרת חסמים ו"צווארי בקבוק". כך, למשל, מיזם הרכבת הקלה בתל אביב, מיזם השיקום של מתחם התחנה המרכזית בתל אביב, ועוד. אין חולק על נחיצותם של מיזמים אלה ועל היתרונות הרבים שיצמחו לחברה הישראלית מהגשמתם. אולם, בשל פרוצדורות שונות המחוייבות בדין הקיים, אין אפשרות מעשית להביא להגשמתם בחלון זמן נתון, וגורלם הוא להתמשך עד אין קץ, ולעבור בירושה מדור לדור במינהל ציבורי. יש לזכור, כי הפרוצדורות הקיימות בדין כיום נקבעו מלכתחילה כדי לענות למגוון רחב ככל הניתן של מצבים והתרחשויות, שאותם קשה לצפות מראש. זו מעלתם של ההסדרים הקיימים אך חוסר גמישותם גם בחסרונם הגדול. מוצע אפוא לאפשר למינהל הציבורי גמישות יחסית בבואו להתמודד עם צרכיו של מיזם לאומי, על ידי הסמכתו לקבוע הסדרים בתקנות. הבלמים והאיזונים הנדרשים באים לידי ביטוי בשני אלה: החובה לקבל את הסמכתה מראש של ועדת החוקה חוק ומשפט, מחד גיסא, ואפשרותה של הכנסת לבטל את ההסדר המיוחד, לאחר קבלתו, מאידך גיסא. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ו בחשון התש"ס - 25.10.99 מטרתו של חוק זה להעניק סמכות בידי הממשלה לקבוע הוראות מיוחדות לתכנונם ולביצועם של מיזמים בעלי חשיבות לאומית. בחוק זה - "מיזם לאומי" - מיזם בעל חשיבות לאומית, משקית או ציבורית. ראש הממשלה רשאי להכריז בהודעה שתפורסם ברשומות, על מיזם לאומי, אם סבר כי החלת ההסדרים הקבועים עליו בדין, תעכב את ביצועו. (א) על אף האמור בכל דין יקבע ראש הממשלה, באישור הממשלה, תקנות בדבר הוראות מיוחדות; התקנות טעונות אישורה של ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת. (ב) הוראות מיוחדות יכול שתהיינה לעניין מיזם מסויים, או לסוג של מיזמים או לכל המיזמים הלאומיים. 5. (א) יכולה הממשלה ויכולה הכנסת, בהחלטה של רוב חבריה או בחוק, לבטל הכרזה של מיזם כמיזם לאומי; ביטול ההכרזה יפורסם ברשימות. (ב) כל מעשה מינהל, הוראת חוזה, זכות או חובה, שנוצרו כדין בהסתמך על הכרזה של מיזם כמיזם לאומי - לא ייגרע תוקפם רק מחמת ביטולה של ההכרזה. הצעות חוקדיני חברותיזמות