הצעת חוק קצבת ניידות לעיוורים

הצעת חוק דמי ליווי וקצבת ניידות לעיוורים, התש”ס-2000 נכותו של העיוור אינה נופלת בחומרתה מנכותם של בעלי מומים אחרים ומבחינות מסוימות אף קשה מהן. העיוורים מקבלים אמנם סיוע מהמוסד לביטוח לאומי בתחומים שונים, אך זכויותיהם אינן מעוגנות בחוק, וקיים לגביהם קיפוח משמעותי בנושא קצבת ניידות ובדמי ליווי לעיוורים על אף שהם נזקקים להוצאות ולליווי לא פחות מנכים אחרים. הצעת חוק זו באה לתקן עיוות קשה זה ולהקל במידת האפשר על חייו של העיוור. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ז בסיון התש"ס - 19.6.2000 בחוק זה - "עיוור" - מי שמחזיק או זכאי להחזיק בתעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958. על אף האמור בכל הסדר או הוראה מטעם משרד העבודה והרווחה, יהיו דמי הליווי שמשולמים לעיוורים בשיעור אחיד לכלל אוכלוסיית העיוורים לפי השיעור הגבוה ביותר המשולם. הוראות ההסכם בדבר גימלת ניידות שנערך בין ממשלת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי ביום כ"ה באייר התש"ס (1 ביוני 1997) והנוגעות לתשלום קצבת ניידות למוגבלים בניידות לחסרי רכב, יחולו בשינויים המיוחדים, גם על עיוור. עיווריםניידותעינייםהצעות חוק