הצעת חוק רשיון להחזיק כלי יריה

הצעת חוק כלי היריה (תיקון - שמירת זכאות), התש”ס-2000 כיום, אנשים מחזיקים לעיתים כלי יריה שאינם חפצים בהם ובתנאים לא מתאימים. זאת מכיוון שאינם רוצים לאבד את רשיונם להחזיק כלי יריה אם וכאשר ימכרו את הכלי שברשותם. תיקון החוק יאפשר לאדם למכור את כלי היריה שברשותו במידה ואינו דרוש לו בתקופה מסוימת, או במידה ואינו מתאים לצרכיו, ועדיין לשמור על אפשרות לקנות כלי יריה חדש אם וכאשר יזדקק לו, במשך הזמן הקצוב בתיקון. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י' בשבט התש"ס - 17.1.2000 תיקון סעיף 12 1. בחוק כלי היריה, התש"ט-1949, בסעיף 12 (ד), בסופו יבוא: "ובלבד שתוקף הרשיון יעמוד לתקופה של שש שנים לאחר מכירת כלי היריה". הצעות חוקנשקרישיון נשק