הצעת חוק שידול קטין לחזור בשאלה

הצעת חוק העונשין (תיקון - שידול קטין לחזור בשאלה), התש”ס-2000 לנוכח התרבות של מקרים בהם גורמים שונים בישראל משדלים קטינים לחזור בשאלה או שלא להאמין בעיקרי האמונה, בין היתר באמצעות פעילות והפצת חומר הכולל איומים בבתי ספר. מוצע לאסור בחוק העונשין, פעולות ישירות או עקיפות של מי שפועל מטעם גופים כאלה במטרה לשדל קטינים לחזור בשאלה או שלא להאמין. מבחינה מעשית שידול לחזרה בשאלה חמור משידול להמרת דת, שהאיסור עליו קבוע בסעיף 368(ב) לחוק העונשין. ההצעה מתייחסת לשידול קטין, שבדרך כלל דעותיו ואמונותיו מגובשות פחות משל אדם מבוגר, לשנות את אמונתו ולהפוך מאדם דתי לחילוני דבר שמן הראוי שישקול בינו לבין עצמו ללא כל לחץ או פיתוי חיצוניים. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת ה-14 ומספרה פ/1128. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ה בטבת התש"ס - 3.1.2000 1. בחוק העונשין, התשל"ז-1977 , בסעיף 368 אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) לענין סעיף זה המרת דת - לרבות שידול שלא להאמין בעיקרי האמונה היהודית." הצעות חוקשידולקטינים