הצעת חוק שירות חברתי וקהילתי בהתנדבות

הצעת חוק שירות חברתי וקהילתי בהתנדבות, התש"ס-1999 חוק שירות לאומי, התשי"ג-1953, קובע חובת שירות לאומי - חובה לבנות דתיות יהודיות. חוק זה אינו מתבצע מיום חקיקתו. השירות הלאומי של בנות דתיות יהודיות מתבצע על בסיס של התנדבות ומשרתות בו בנאמנות כמה אלפי בנות דתיות לתקופה של שנה או שנתיים. לעומת זאת, אין כל אפשרות לאחרים - בנים או בנות הפטורים משירות בטחון - לשרת שירות חברתי או קהילתי. כך, למשל, משרד החינוך התרבות והספורט לא יכול היה להענות לבקשות אינדיווידואליות - של בנים יהודים וערבים ושל בנות לא דתיות - לשרות שירות לאומי במערכת החינוך. יש כאן, אפוא, אבסורד חוקתי: מחד, חוק המחיל חובת גיוס שאינו מופעל; מאידך, אין שום חוק המאפשר התנדבות כללית לשירות לאומי - לא ליהודים, לא לערבים. הצעת החוק מותירה על כנה את חוק שירות לאומי, התשי"ג-1953, וקובעת מסגרת חדשה לשירות חברתי וקהילתי בהתנדבות ללא הפליה, תוך שימוש במסגרת המשפטית של חוק שירות לאומי. הצעות חוק דומות הונחו על שולחן הכנסת ה-14 ומספרן פ/1159, פ/1269. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ט בחשון התש"ס-8.11.99 1. בחוק זה - "בת או בן שירות" - איש או אשה שפוטרו מחובת שירות בטחון מטעמים כלשהן, למעט איש או אישה שפוטרו מחובת שירות בטחון מטעמים שבדת לפי חוק שירות בטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986, (להלן- חוק שירות בטחון), והם באחד הגילאים מ-18 עד 26 ועד בכלל; "המפקח" - מפקח הממונה לפי סעיף 3; "שירות חברתי וקהילתי" אחד מאלה: (1) שירות עבודה למען צבא-הגנה לישראל, או שירות עבודה אחר למען בטחון המדינה; (2) שירות למען עולים, בני נוער וקשישים; (3) שירות בבתי חולים, במוסדות חינוך או תרבות, בתנועות נוער או במוסדות סעד; (4) כל שירות אחר למען הקהילה שאושר על ידי השר; (5) שירות בעבודה חקלאית או בהכשרה חקלאית; "השר - שר שהממשלה העניקה לו את הסמכות לביצוע חוק זה. 2. (א) בת או בן שירות רשאים להתנדב לשירות חברתי וקהילתי בכפוף לאמור בחוק זה. (ב) בת או בן שירות רשאים לבחור את סוג השירות הרצוי להם. (ג) אורך השירות יהיה בן 12 חודשים ל-24 חודשים על פי קביעתו של המפקח. (ד) המפקח יבדוק כי בת או בן השירות הינם כשירים מבחינה רפואית לשירות חברתי והקהילתי לפי הוראות חוק שירות בטחון, והתקנות שעל פיו. (ה) המפקח יהיה רשאי לקבוע סייגים נוספים לגבי בת או בן שירות קודם לזימונם בצו. (ו) לאחר הבדיקות כאמור, ישלח המפקח למתאימים צו. 3. (א) השר ימנה מפקחים לצורך חוק זה; המינוי יכול להיות כללי או מסוייג, והודעה עליו תפורסם ברשומות. (ב) צו המסדיר ענייני משמעת לא יינתן אלא בכפוף לאמור בחוק שירות לאומי, התשי"ג-1953. 4. (א) המפקח יקבע את טיב השירות החברתי והקהילתי, תנאיו, מקומו וזמנו בצו, בהתחשב בבחירת בת או בן השירות. (ב) את סוג השירות במסגרת השירות החברתי והקהילתי, יקבע המפקח בשים לב לבחירתם של בת או בן השירות. 5. חישוב הגילים לצורך חוק זה ייעשה לפי הוראות חוק שירות בטחון. 6. בת או בן שירות חייבים למלא בשירות חברתי וקהילתי כל תפקיד שהוטל עליהם כדין, ולציית לכל הוראה חוקית שניתנה על ידי הממונה עליהם בשעת שירותם. 7. השר יקבע בתקנות את הכללים החלים לגבי תשלום עבור השירות, זכויות בעת השירות, פיצויים על פגיעה בעבודה, וקביעת חובת ביטוחם של בת או בן שירות בעת שירותם; תקנות אלה טעונות אישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. 8. החובות של מי שעובדים אצלו בת או בן שירות, בקשר לשירותם החברתי וקהילתי, ייקבעו על ידי מפקח בצו. 9. בת או בן שירות בשירות חברתי וקהילתי יהיו זכאים לשכר השווה לשכר חיילים בשרות סדיר על פי חוק שירות בטחון. 10. (א) הממשלה תקבע בכל שנת תקציב את תקציב השירות החברתי והקהילתי. (ב) מפקח יהיה רשאי להגביל את מספר המתנדבים הכשירים שלגביהם יוצא צו לפי סעיף 2 במסגרת התקציב. 11. בת או בן שירות שיהיו מעונינים להפסיק שירותם, יגישו בקשה בכתב למפקח ויהיו פטורים משירות בתנאים ובמועד שייקבעו בתקנות. 12. צו לפי חוק זה יהיה אישי ויחייב את האדם שעליו הנו חל מן הזמן שהגיע לידיעתו. 13. צו שנשלח בדואר רשום לפי כתובת מגוריו הקבוע של האדם שעליו הוא חל, רואים אותו כאילו הגיע לידיעת אותו אדם בתום 72 שעות מזמן שנמסר לדואר למשלוח. 14. מי שעשה אחד מאלה, יופסק השירות לאלתר על פי הוראת המפקח. (1) לא מילא עליו חובה המוטלת עליו לפי חוק זה; (2) סירב לציית להוראה שניתנה לו כדין או התרשל במילוייה. 15. השר אחראי על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצעו. 16. בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"?-1994 , בסעיף 1, בהגדרת "שירות סדיר", אחרי "שירות לאומי" יבוא: "שירות חברתי וקהילתי כאמור בחוק שירות חברתי וקהילתי בהתנדבות, התש"ס-1999. הצעות חוקהתנדבות