הצעת חוק שירות לאומי לגברים

הצעת חוק שירות לאומי לגברים, התש”ס-2000 מן הראוי שגבר שלא נקרא לשרת בצה"ל שלא מטעמי בראיות ייתן את מכסת השירות שלו לקהילה במסגרת שירות לאומי. החוק יתקן באופן חלקי את העיוות הנגרם בכך שאזרחים ישראלים בגיל גיוס, מסיבות קואליציוניות ופוליטיות, אינם משרתים לא בצה"ל ולא בשירות לאומי למרות שאין שום הצדקה לפטור כפול כזה. הדבר יביא ליתר צדק ושוויון בנטל השירות למדינה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ב' בסיון התש"ס - 5.6.2000 1. בחוק זה- "יוצא צבא"-אזרח ישראלי שהוא גבר מגיל שמונה עשרה עד גיל עשרים ואחד שלא נקרא לשרת בצבא הגנה לישראל; "שירות לאומי"- (1) שירות במחנה עולים, במוסד לחינוך, לסעד או לטיפול רפואי; (2) שירות עבודה במוסד אחר של המדינה שנקבע על ידי השר לצורך חוק זה; "השר"-שר הבטחון. 2. יוצא צבא ייקרא לשרת שירות לאומי למשך תקופת שרות החובה בצבא הגנה לישראל. 3. לא ישרת יוצא צבא בשירות לאומי אלא אם נמצא כשר לכך מבחינה רפואית; הוראות חוק שירות בטחון, [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, בדבר קביעת הכושר לשירות בטחון יחולו, בתיאומים שייקבעו בתקנות, על קביעת הכושר לשירות לאומי. 4. (א) יוצא צבא שנקרא לשירות לאומי יישלח, ככל שניתן, למוסד הקשור בעדה או בקהילה שעליה הוא נמנה. (ב) יוצא צבא חייב למלא בשירות לאומי כל תפקיד שהוטל עליו כדין, ולציית לכל הוראה חוקית שניתנה על ידי הממונה עליו בשעת שירותו. 5. מי שלא התייצב לשירות לאומי או לא השלים את תקופת השירות לא יהיה זכאי לקצבת יוצא צבא, או לכל קצבה, הטבה או תשלום חלופי להם, שהיו מגיעים לו אילו היה ממלא את תקופת השירות, אלא אם קיבל ממנו פטור לפי חוק זה. 6. השר ממונה על ביצוע של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, באישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת. הצעות חוקשירות לאומי