הצעת חוק שלילת אבהות מגברים מכים

הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - חוק אלימות במשפחה), התש”ס-1999 בתקופה האחרונה בפרט, ובכלל, אנו עדים לתופעת ההתעללות של אבות בבניהם, הצעת חוק זו מציעה כי תישלל מגברים מכים הזכות לאבהות עד שיוכיחו מחדש את כשירותם להיות הורים. כיום בחוק הקיים ניתנים במקרים מסוימים צווי הרחקה מבית ובכל מקרה אלו צווים זמניים, מכאן שהחוק הקיים אינו נותן פתרון יעיל ולפיכך יש לשנותו. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"א בטבת התש"ס - 20.12.99 1. בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 2(א) בסופו יבוא: "(5) להיות זכאי לשמש הורה כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפטרופוסות, התשכ"ב-1962." הצעות חוקאבהות / בדיקת רקמות