הצעת חוק שר או חבר הכנסת חשוד

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - חשוד שהוא שר או חבר הכנסת), התש”ס-2000 המצב הקיים כיום בו עוברים חודשים רבים - הן מרגע סיום חקירת המשטרה אודות מעשים פליליים של שר או של חבר הכנסת ועד ההחלטה האם להעמידו לדין או לאו, והן מרגע הכרזת היועץ המשפטי לממשלה כי יוגש כתב אישום ועד מועד הגשתו בפועל - מצריך שינוי חקיקתי. לפיכך הצעת חוק זו מבקשת לקצוב את הזמן שבין מועד סיום חקירת המשטרה לבין מועד ההחלטה על העמדת או אי העמדת שר או חבר הכנסת לדין - לשלושה חודשים; כמו כן, מוצע לקצוב את הזמן שבין מועד הכרזת היועץ המשפטי לממשלה כי יוגש כתב אישום כנגד הח"כ החשוד לבין מועד הגשתו בפועל לבית המשפט - לחודש אחד; הקצבות זמן אלו תוארכנה רק מסיבות מיוחדות, אותן יצטרך היועץ המשפטי לממשלה לפרט בפני יו"ר הכנסת - ולקבל את אישורו. אדם המשמש כשר או כחבר הכנסת הנו נציג הציבור בבית המחוקקים ובממשלה, ולא ייתכן מצב בו במשך תקופה ארוכה הוא לא ימלא את תפקידו הציבורי כראוי. זאת ועוד מדובר בנושא משרה בכירה, הנהנה מכוח רב, אשר בתוקף תפקידו גם אחראי על כספים - ולכן מן הראוי כי יוחלט במהרה אם אכן בצע מעשים לא חוקיים ובהתאם לנקוט תוך פרק זמן מוגדר, בהליכים המשפטיים המתאימים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט' בסיון התש"ס - 12.6.2000 1. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח חדש], התשמ"ב-1982, אחרי סעיף 63 יבוא: 63א. (א) על אף האמור בסעיף 62 ובסעיף 63, היה החשוד שר או חבר הכנסת, לא יעברו 90 ימים ממועד סיום חקירת המשטרה ועד מועד ההחלטה על העמדתו לדין או אי העמדתו לדין. (ב) החליט היועץ המשפטי לממשלה על העמדתו לדין של שר או של חבר הכנסת, לא יעברו 30 ימים ממועד ההחלטה ועד הגשת הבקשה לנטילת חסינותו לפי סעיף 13 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951 . (ג) הוראות סעיף זה יחולו, אלא אם החליט היועץ המשפטי לממשלה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובאישור יושב-ראש הכנסת, להאריך את פרק הזמן האמור." הצעות חוקחשודחברי כנסתכנסת ישראל