הצעת חוק תגמול על שירות מילואים של יום אחד

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תגמול עבור שירות חד-יומי), התשס”א-2000 כיום לא מפוצים חיילי מילואים עבור שני ימי מילואים חד - יומי בודדים. הצעת חוק זו באה לבטל עוול זה, שהרי חיילי מילואים אלה הינם גם אזרחים, אשר נאלצים להפסיד יום עבודה או יום לימודים. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת ה-13 וסימונן תתרצ"ו ו-תתש"פ. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"א בכסלו התשס"א - 18.12.2000 תיקון סעיף 270 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משלוב], התשנ"ה-1995 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 270, ההגדרה "שירות חד יומי" - תמחק. תיקון סעיף 271 2. בסעיף 271 לחוק העיקרי - (1) בסעיף קטן (א), המילים "יותר מיום אחד בהתייצבות אחת" - ימחקו; (2) סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) - בטלים. הצעות חוקצבאמילואים