הצעת חוק תוספת מחיר עסקה מס יבוא

הצעת חוק לתיקון פקודת המכס (סייגים לתוספת למחיר העסקה), התש”ס-2000 השביתה והעיצומים בנמלים הביאו לכך שלחלק מהיבואנים נוספו עלויות הובלה. על פי פקודת המכס עלויות נוספות אלה מהוות בסיס לתשלום מסי יבוא, וזאת למרות שליבואן אין כל שליטה עליהם. מוצע לתקן את החוק ולהסמיך את המנהל לקבוע נסיבות בהן עלויות נוספות אלה לא יהיו בסיס לחישוב המס. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000 1. בפקודת המכס, בסעיף 133(א)(5)(א) בסופו יבוא "למעט עלויות כאמור שנגרמו עקב נסיבות שאין לבואן שליטה עליהן והמנהל קבע שאין לכלול אותן; המנהל רשאי לקבוע כללים ותנאים לענין זה לרבות סוגי טובין, סוגי הובלות ושירותים אחרים". הצעות חוקיבואמיסים