הצעת חוק תוקף חוק הספקת החשמל

הצעת חוק הספקת החשמל (הוראת שעה) (תיקון - תוקף החוק), התש”ס-2000 חוק הספקת החשמל ( הוראת השעה ), התשנ"ו-1996, נחקק בזמנו על-מנת להפקיע את תחולת סעיף 157 א לחוק התכנון והבניה לטובת חיבורם לרשת החשמל של מבנים אשר חיבורם לחשמל אינו מוסדר בחוק התיכנון והבניה. החוק נתן ארכה של שלוש שנים, אולם ישנם מבנים שההליך ארך מעבר לשלוש השנים שנקבעו בחוק ולפיכך מומלץ בפני הכנסת להעניק להם אפשרות להסדיר את הנושא וזאת על-ידי הארכת התקופה לשלוש שנים נוספות. הצעות חוק דומות הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה ומספריהן פ/1483 ו-פ/1557. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"א בתמוז התש"ס - 24.7.2000 תיקון סעיף 10 1. בחוק הספקת החשמל (הוראת שעה), התשנ'ו-1996, בסעיף 10, במקום שלוש שנים יבוא "שש שנים ". הצעות חוקחשמל