הצעת חוק תיקון חוק יסוד הממשלה

הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון), התש"ס-2000 הצעת חוק זו באה לשלול אפשרות בה יכהן ראש המשלה בעת ובעונה אחת בתפקיד גם שר באחד ממשרדי הממשלה. תפקיד ראש הממשלה בישראל שהוא נושא המשרה מס' 1 במדינה, כרוך באחריות רבה וניהול מדיניות בתחומים רבים, זהו תפקיד מורכב וקשה ועליו להתמודד יום יום שעה שעה עם נושאים והחלטות שחלקן גורליות לעתיד המדינה. קיים מצב שבו מכהן ראש הממשלה גם בתפקיד השר הממונה על משרד אחר, ומפאת הדינמיות והנושאים הקריטיים לניהול המדינה, אין בידי ראש הממשלה את הזמן והיכולת לרדת לפרטים ולנהל בצורה שוטפת ואחראית את המדיניות המוטלת עליו כראש ממשלה ועל המשרד הנוסף עליו הוא מופקד. לפיכך, בגלל ריבוי המטלות לא אחת נפגע התפקוד והטיפול בנושאים חשובים בשני המשרדים. תיקון סעיף זה בחוק בא למנוע מצב בו תפגע מערכת אחת לטובת אחרת וכדי שבראש המדינה יעמוד אדם שיהיה פנוי דיו, כדי לנהל בצורה הראויה והאחראית ביותר את תפקיד ראש הממשלה שהוא התפקיד מס' 1 במערכת ולפעול למען המטרות להן נבחר על-ידי הציבור. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' באדר ב' התש"ס - 13.3.2000 1. בחוק יסוד: הממשלה בסעיף 33(ד) במקום "יכול שיכהן" יבוא "לא יוכל לכהן". הצעות חוקחוק יסוד הממשלההממשלהחוקי יסוד / משפט חוקתי