הצעת חוק תיקון פקודת האגודות השיתופיות החלפת השר הממונה

הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (החלפת השר הממונה), התשס”א-2000 מרבית הרשמים במדינת ישראל כפופים לשר המשפטים. מפאת תפקידו המעין שיפוטי של רשם האגודות השיתופיות מן הראוי להכפיפו למשרד המשפטים בדומה לבעלי תפקיד מקבילים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ט בחשון התשס"א - 27.11.2000 החלפת השר הממונה 1. בפקודת האגודות השיתופיות, בכל מקום, במקום "שר העבודה" יבוא "שר המשפטים". הצעות חוקאגודה שיתופית