הצעת חוק תנאי שירות מתנדב בשירות לאומי

הצעת חוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), (תיקון - תנאי שירות למתנדב בשנת שירות), התש”ס-1999 מוצע כי מתנדב לשנת שירות בקהילה, במסגרת תנועת נוער המוכרת ע"י משרד החינוך יהיה זכאי להטבות שלהן זכאי המתנדב לשירות לאומי. הכנסת הארבע עשרה והממשלה הכירו בעיקרון של השוואת תנאי המתנדבים לשנת הדרכה בתנועת נוער לאחר גמר י"ב לאלו של המשרתים בשנת שירות לאומי, בנושא ההנחות בתחבורה הציבורית והנושא הוסדר בתקנות (צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, מחיר נסיעה בקווי השירות באוטובוס) (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998. כמו כן היתה תמימות דעים מלאה בועדת העבודה והרווחה שיש להחיל עקרון זה גם לגבי הכלכלה, הדיור, הפיקוח והליווי, אלא שועדת הכנסת קיבלה את המלצת היועץ המשפטי שמדובר בנושא חדש, ולפיכך הנושא מובא כהצעת חוק נפרדת. הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת הארבע עשרה ומספרה פ/2373. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' בטבת התש"ס - 13.12.99 בחוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), התשנ"ח-1998 (להלן - החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "בשירות לאומי" יבוא "בשירות לאומי ובשנת שירות". בסעיף 1 לחוק העיקרי, בהגדרה "מתנדב בשנת שירות", בסופה יבוא: "או בוגר כיתה י"ב המתנדב לשנת שירות בקהילה במסגרת תנועת נוער המוכרת על ידי משרד החינוך שמשרד הבטחון דחה את שירותו". 3. בסעיף 2 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) דמי פיקוח, ריכוז וליווי". 4. בסעיפים 2 ו-3 לחוק העיקרי, בכל מקום בו נאמר "מתנדב בשירות לאומי" יבוא "מתנדב בשירות לאומי ומתנדב בשנת שירות". הצעות חוקשירות לאומיהתנדבות