הצעת חוק תשדירי שירות בנושא כרטיס אדי

הצעת חוק תשדירי שירות בנושא הסכנות שבצריכת האלכוהול וכרטיס אדי (תיקוני חקיקה), התש”ס-2000 מוצע לקבוע חובה על רשות השידור (ערוץ 1) ועל הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (ערוץ 2) וכן על בעלי זיכיון לשידורי כבלים לשדר תשדירי שירות בשני נושאים חשובים, בהם יש להעלות את מודעות הציבור- (1) האלכוהול והסכנות שבצריכת אלכוהול. (2) החשיבות שבתרומת איברים לאחר המוות, להצלת חיים, ועידוד הציבור לחתום על כרטיס תורם איברים (כרטיס אדי). תשדירי השירות יעשו ללא קבלת תרומה עבורם, אלא מתוך תקציב הגופים. יש חשיבות לכך שזמני השידורים יהיו בשעות שבהם שיעורי הצפיה גבוהים ובתדירות סבירה, ועל כך יפקחו ועדות הכנסת. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000 1. בחוק רשות השידור, התשכ"ה - 1965, אחרי סעיף 25א יבוא: 25ב. (א) הרשות תשדר תשדירי שירות ללא קבלת תמורה בנושאים אלה- (1) הסכנות שבצריכת אלכוהול; (2) החשיבות שבתרומת איברים לאחר המוות ובכלל זה חתימה על כרטיס תורם אברים (כרטיס אדי). (ב) זמני השידור של תשדירי שירות כאמור בסעיף קטן (א) ותדירותם יקבעו על ידי הרשות כדלקמן - (1) לענין פסקה (1) - באישור ועדת הסמים של הכנסת; (2) לענין פסקה (2) - באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת." 2. בחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן - 1990, אחרי סעיף 48 יבוא: 48א. (א) בעל זכיון ישדר תשדירי שירות ללא קבלת תמורה בנושאים אלה - (1) הסכנות שבצריכת אלכוהול; (2) החשיבות שבתרומת איברים לאחר המוות ובכלל זה חתימה על כרטיס תורם איברים (כרטיס אדי). (ב) זמני השידור של תשדיר שירות כאמור בסעיף קטן (א) ותדירותם יקבעו על-ידי המועצה כדלקמן - (1) לענין פסקה (1) - באישור ועדת הסמים של הכנסת. (2) לענין פסקה (2) - באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת." 3. בחוק הבזק, התשמ"ב - 1982 , אחרי סעיף 6כב יבוא: 6כב1. (א) בעל זכיון לשידורי כבלים ישדר תשדירי שירות ללא קבלת תמורה בנושאים אלה - (1) הסכנות שבצריכת אלכוהול; (2) החשיבות שבתרומת איברים לאחר המוות ובכלל זה חתימה על כרטיס תורם איברים (כרטיס אדי). (ב) זמני השידור של תשדיר שירות כאמור בסעיף קטן (א) ותדירותם יקבעו על-ידי המועצה כדלקמן - (1) לענין פסקה (1) - באישור ועדת הסמים של הכנסת; (2) לענין פסקה (2) - באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות." הצעות חוקתרומת איברים