הצעת חוק אזרחות לאדם ששירת בצה"ל

הצעת חוק האזרחות (תיקון - פטור מתנאים להתאזרחות למשרת שירות סדיר), התשס”א-2001 מטרת התיקון לחוק הוא לקבוע כי כל אדם המשרת בצה"ל או שירות אחר ששר הביטחון החליט עליו יקבל אזרחות ישראלית בצורה מיידית. כיום, ישנם חיילים המשרתים בצה"ל אך לא עומדים התנאים לקבלת אזרחות, אלא רק מי שסיים שירות בצבא מקבל את האזרחות האוטומטית. התיקון נחוץ כיוון שאדם התורם מזמנו ומסכן את חייו למען המדינה מן הראוי שלפחות תינתן ההכרה כאזרח בה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ח בתמוז התשס"א - 9.7.2001 תיקון סעיף 6(א) 1. בחוק האזרחות, התשי"ב-1952, בסעיף 6 בסעיף קטן (א)(1), במקום "מי ששירת" יבוא "המשרת או שירת". הצעות חוקצבאמשרד הפניםצה"לאזרחות