הצעת חוק אזרחים עובדי צה"ל שנספו במערכה

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון - אזרחים עובדי צבא הגנה לישראל), התשס”א-2001 מאז הקמתו של צבא הגנה לישראל משולבים אזרחים עובדי צבא הגנה לישראל (להלן - אזרחים עובדי צה"ל), לצדם של חיילי צבא הגנה לישראל (להלן - חיילי צה"ל), במשימותיו השוטפות של הצבא. כך לדוגמא, היוו האזרחים עובדי צה"ל, הלכה למעשה, את הגוף שבנה והקים את מרבית בסיסי הצבא ומוצביו בכל הגזרות, הן בעיתות שלום והן בעיתות מלחמה. במסגרת זו, נטלו האזרחים עובדי צה"ל חלק בכל מערכות ישראל, לרבות במבצעים סודיים ביותר שביצע צה"ל עד כה. אזרחים עובדי צה"ל ממלאים, ברוב המקרים, משימות הזהות לאלו של חיילי צה"ל, כשהשיקול לשיבוצם במעמד של אזרח לעומת חיולם המלא הנו אקראי ושרירותי, כמו למשל מחסור בתקנים. אזרחים עובדי צה"ל הם עובדים מסורים, המודעים לחשיבותם של המשימות המוטלות עליהם. אין הם מתחשבים בשיקולים כלכליים-אישיים, במצב השטח, או בסיכון הנכון להם. עבודתם איכותית ומבוצעת במלוא המסירות והם נכונים להתגייס לכל משימה ובכל עת, ללא כחל ושרק. אין חולק כי תרומתם של עובדים אלה לצה"ל הינה אדירה, ומפקדים בדרג הבכיר ביותר הביעו את הערכתם לפועלם. אין ספק שזמינותם של האזרחים עובדי צה"ל, מסירותם והקרבתם, כמו גם עמידתם לרשות הצבא לכל מטרה ולכל פעילות הוכחו זה מכבר, מאז שולבו אזרחים עובדי צה"ל בעבודת הצבא לראשונה ועד לימינו אנו. אזרחים עובדי צה"ל היו מוצבים בכל החזיתות, כתף אל כתף לצד החיילים לאורך כל שנות קיומו של צה"ל ונטלו חלק פעיל בכל מערכות ישראל, הם פעלו בבירות, בצור, בחמדון, עלי, בגיזרה המערבית ובגיזרה המזרחית, העובדים בנו ומיגנו מוצבים בלב ההפגזות וההקרבות ללא כל מורא ופחד, נחישותם ונאמנותם לתפקידם הם בין הגורמים החשובים שאפשרו לכוחות הביטחון להחזיק מעמד לאורך שנים. בנסיבות אלה, שעה שאין הבדל של ממש בין עבודתם של אזרחים עובדי צה"ל לעומת החיילים, נוצר מצב אבסורדי לפיו, דווקא כשאותם אזרחים מחרפים נפשם ונפגעים במהלך תפקודם בצבא, הם מופלים לעומת החיילים, והם ומשפחותיהם אינם זוכים לתגמולים ולשיקום בעקבות נפילה של חלל צה"ל. הפגיעה בהם כפולה שלמרות העובדה כי, באופן זהה לחיילי צה"ל, מתייצבים אותם עובדים למשימות להן נדרש צה"ל, בלא כל היסוס או מורא, אין הם זוכים להכרה על פועלם. יתירה מזאת, הם ובני משפחותיהם סופגים פגיעה כלכלית שעה שאינם נהנים מהזכויות אותן מעניקה המדינה, בצדק, לעמיתיהם, חיילי צה"ל. מדינת ישראל חקקה את ערך השיוויון על דגלה ואף עיגנה אותו בחקיקת היסוד שלה. התיקון המוצע בא לתת ביטוי מעשי לערכים אלה, ולעשות צדק עם קבוצת אזרחים נאמנה ומסורה. הכרה בהם לא תטיל נטל כלכלי על המדינה, וחשיבותה בביטוי שהיא נותנת להוקרת המדינה את פועלם. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' בטבת התשס"א - 1.1.2001 1. בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, בסעיף 1 יבוא: (1) בהגדרה "חייל", בסופה יבוא "לרבות אזרח עובד צבא הגנה לישראל;"; (2) בהגדרה "חייל משוחרר", בסופה יבוא "לרבות אזרח עובד צבא הגנה לישראל;". הצעות חוקצבאצה"ל