הצעת חוק איסור גביית דמי כניסה לחופי רחצה פומביים

הצעת חוק הסדרת מקומות רחצה (תיקון - איסור גביית דמי כניסה במקומות רחצה פומביים), התשס”א-2001 קימת תופעה של גביית תשלום מופקע בכניסה לחוף הים כאשר תושבי אותה עיר שהים נמצא בשטח שיפוטה פטורים מתשלום כניסה. מצב זה יוצר אפליה בין אזרח לאזרח. מאחר ודמי הכניסה נגבים בכניסה לחוף, רואה עצמה הרשות המקומית פטורה מלתת שירותי חוף, ולא אחת ציבור הרוחצים מוצא את השירותים נעולים, החוף מלוכלך, והמקלחות סגורות. לפיכך מוצע לתקן את חוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד - 1964 ולקבוע כי תיאסר גביית דמי כניסה למקומות רחצה הפתוחים לציבור - בים בנהר או באגם. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ג' באב התשס"א- 23.7.2001 תיקון סעיף 8 1 . בחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד-1964, בסעיף 8, הסיפה החל במילים "אלא אם נקבע" - תמחק. הצעות חוקחוף הים