הצעת חוק איסור פרסום סיגריות

הצעת חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון - הגבלת פרסום), התשס”א-2001 מוצע לאסור לחלוטין פרסום למוצרי טבק ועישון בעיתונים, כתבי עת ובאינטרנט. העישון מזיק לבריאות והעישון האקטיבי והפאסיבי הורג אלפי אנשים בשנה. מטרת החוק לנסות לצמצם ככל הניתן את מספר המעשנים החדשים שלפי מחקרים שנעשו באירופה 80% מהם מתחת לגיל 18, והם קהל היעד של המפרסמים. בצרפת, בריטניה, איטליה ואירלנד כבר אסורות פרסומות לסיגריות ובאחרונה צמצמה גם בלגיה, באופן דראסטי, את הפרסום במקומות ציבוריים ובקולנוע. נציבות האיחוד האירופי מתכוונת לאסור פרסום מודעות לטבק וסיגריות בעיתונים, בכתבי עת ובאינטרנט החל מחודש יוני 2001 . הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' בתמוז התשס"א - 25.6.2001 תיקון סעיף 3 1. בחוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון, התשמ"ג-1983 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 3 בסופו יבוא: "(6) עתונים וכתבי עת (7) אינטרנט." ביטול סעיפים 7-5 2. סעיפים 5,6,7 לחוק העיקרי - בטלים. תיקון סעיף 12 3. בסעיף 12 לחוק העיקרי, במקום "2 עד 7" יבוא "2 עד 4". פרסוםטבק / סיגריותאיסור פרסוםהצעות חוק