הצעת חוק איסור שימוש במקום פולחן שלא למטרות פולחן

הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור שימוש במקום פולחן שלא למטרות פולחן), התשס”ב-2001 כיום, בתי כנסת רבים עוברים שינוי ייעוד והופכים עם הזמן לשמש כפונקציות אחרות. יש למגר תופעה זו ולקבוע כי כל אדם המשתמש במקום פולחן למטרה, שאינה במהותה מטרת דתית, עובר עבירה פלילית ודינו מאסר שלוש שנים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ה בכסלו התשס"ב - 10.12.2001 תיקון סעיף 170 1. בחוק העונשין, התשל"ז-1977, בסעיף 170, אחרי "עלבון לדתם" יבוא "או העושה במקום פולחן שימוש שמטרתו העיקרית לא לשם פולחן דתי". הצעות חוקאיסור שימוש