הצעת חוק ביטול הגבלות קריאה למילואים

הצעת חוק שרות בטחון (תיקון - ביטול הגבלות קריאה) (הוראת שעה), התשס"ב - 2001 חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו - 1986 קובע בסעיף 29ב(א) כי "יוצא צבא, שמלאו לו ארבעים ואחת שנים, המשרת שירות מילואים ביחידה קרבית, כהגדרתה בפקודות הצבא, ואשר שירת שירות מילואים ביחידה כאמור תקופה כוללת של עשר שנים לפחות, לא ייקרא לשירות מילואים לצורך ביצוע תעסוקה מבצעית", אלא אם מתקיימים הסייגים הקבועים בסעיף. בעקבות המאורעות הביטחוניים בעת האחרונה והגידול במשימות הבטחוניות המוטלות על צה"ל, נוצר בצבא מחסור בכוח אדם ובמיוחד ביחידות קרביות ובתפקידי קצונה. כדי לענות על צרכיו המבצעיים של צה"ל ולאפשר לו להתמודד עם משימות הביטחון המוטלות עליו על הצד הטוב ביותר, מוצע לאפשר גיוסם של קצינים במילואים המשרתים ביחידות קרביות, לצורך ביצוע תעסוקה מבצעית גם אם מלאו להם 41 שנים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ב בחשון התשס"ב-29.10.2001 1. בתקופה של שנה החל ביום פרסומו של חוק זה, בחוק שרות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו - 1986, אחרי סעיף 29ב יבוא: 29ב(1). על אף הוראות סעיף 29ב(א) ובכפוף לאמור בסעיף 29ב(ב) ניתן לקרוא ליוצא צבא שהוא קצין שמלאו לו ארבעים ואחת שנים, המשרת שירות מילואים ביחידה קרבית, כהגדרתה בפקודות הצבא, לצורך ביצוע תעסוקה מבצעית, כפי שיקבע הרמטכ"ל באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת." הצעות חוקצבאמילואים