הצעת חוק ביטול הגבלת גיל אימון במכון כושר

הצעת חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (תיקון - ביטול הגבלת גיל), התשס”א-2001 התפתחות המדע והרפואה בכלל ותיאוריות אודות התפתחותם הפיזית של מתבגרים בפרט, הביאו מומחים מן התחום להכרה בכך, כי אין בשימוש של מתבגרים וילדים במתקנים של חדרי כושר משום נזק מיוחד לגופם ולהתפתחותם הפיזית, כל עוד נעשה השימוש בצורה מבוקרת ומפוקחת בידי מדריך אשר הוכשר לכך. יתרה מכך, שימוש מבוקר ומושכל במכשירי כוח עשוי אף להניב תועלת בריאותית רבה לילדים, אף מתחת לגיל 14. לפיכך, מוצע לבטל את הגבלת הגיל הקיימת כיום בחוק ולאפשר כניסתם של קטינים בכל גיל לחדרי כושר ושימושם במתקני כושר. זאת, לצד הוספת הגבלות על הדרכה ופיקוח, הניתנים על-ידי מדריך שהוכשר לכך. כמו כן, מוצע לצמצם את הגיל שלגביו נדרש אישור הורים לשימוש במתקני חדר כושר עד לגיל 15 בלבד. ההצעה מוגשת ביוזמת המועצה הלאומית לשלום הילד. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ה' באב התשס"א - 25.7.2001 1. בחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994, בסעיף 3, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב) במכון כושר שבו מתאמנים קטינים יהיה נוכח מדריך בעל הכשרה מתאימה לעבודה עם קטינים, אשר ילמד את הקטינים את דרכי הפעלת המכשירים ויפקח על הקטינים המתאמנים בו. (ג) שר המדע, התרבות והספורט, ימנה ועדת מומחים לענין אימון קטינים (להלן - ועדת מומחים) בהתייעצות עם שר הבריאות ועם ועדת החינוך של הכנסת. (ד) שר המדע, התרבות והספורט יקבע, לאחר התייעצות בועדת המומחים, הוראות בדבר תוכן והיקף ההכשרה הנדרשת לענין עבודה עם קטינים ואת היחס המספרי המתאים בין מספר המתאמנים הקטינים לבין מספר המדריכים, הכל בהתאם לגיל המתאמנים ולצורכיהם". 2. (א) בסעיף קטן (א) לאחר המלים "תעודה רפואית" יבוא: "אשר ניתנה במהלך החודש שקדם להגעתו של המתאמן למכון הכושר"; (ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) היה המתאמן קטין, ימציא תעודה רפואית אודות כשירותו הרפואית מדי שנה."; (ג) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1) היה המתאמן האקראי קטין, ימציא למכון הכושר, הצהרה כאמור, חתומה בידי אחד מהוריו או בידי אפוטרופסו". . 5. (א) בסעיף קטן (א) אחרי "קטין" יבוא "שלא מלאו לו 15 שנים". (ב) במקום סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב) במכון כושר שבו מתאמנים קטינים, יהיו המכשירים מותאמים למידות הקטין והכשרת המדריכים והיחס המספרי בין מספר המתאמנים הקטינים לבין מספר המדריכים בהתאם להוראות שנקבעו על פי סעיף 3(ד). הצעות חוקחדר כושר / מכון כושר