הצעת חוק ביטול הקלות במס לא מוצדקות

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקוני חקיקה), התשס”ב-2001 מטרתה של הצעת חוק זו לתקן מספר תיקוני חקיקה בפקודת מס הכנסה על מנת לבטל הקלות במס שאין להן עוד צידוק: ביטול הפטור מתשלום מס הכנסה למי שהוא בעל נכות 100% לתקופה שאינה עולה על שישה חודשים. מתן אפשרות לפקיד השומה שלא להכיר בקיזוז הפסדים של חברה מפסידה שנרכשת על ידי חברה רווחית כאשר מדובר ברכישת מניותיה של חברה מפסידה הפותחת לאחר מכן בפעילות עסקית שונה ורווחית. כיום, רשאי פקיד השומה, מכוח סעיף 86 לפקודה, להתעלם מעסקה שהיא עסקה מלאכותית. ואולם, בעמ"ה 29/94 יואב רובינשטיין נ' פקיד שומה, שנדון בבית המשפט המחוזי נפסק כי הוראת סעיף 86 לא מקנה לנציב מס הכנסה סמכות למנוע קיזוז הפסדים כאשר חברה שעסקה בגידול דגים וצברה הפסדים נרכשה על ידי חברת בנייה בכוונה להקטין את נטל המס על הכנסות חברת הבנייה הרווחית. לפיכך, קובעת הצעת החוק כי אם בתוך תקופה של 12 חודשים חל שינוי בזהות בעלי המניות המחזיקים ב- 50% לפחות מאחת הזכויות בה, לא יותר לניכוי אותו חלק מההפסד שיחסו לכלל ההפסד באותו חבר בני אדם הוא כיחס אחוז בעלי המניות ששונה לכלל בעלי המניות. אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכותו של פקיד השומה להתעלם מעסקה מלאכותית כאמור בסעיף 86 לפקודה. 3. ביטול סעיף 125 לפקודה אשר קובע שיעור מס מופחת (עד 40%) לגבי הכנסה שנתקבלה ממכירת פטנט, מדגם או זכות יוצרים, כשההמצאה או היצירה היו שלא בתחום עיסוקם הרגיל. 4. ביטול סעיף 125א לפקודה אשר קובע שיעור מס מופחת (עד 40%) לגבי הכנסה שהתקבלה לאחר פטירתו של אדם (לרבות חלק ממענק שנתקבל עקב מוות). הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ז בטבת התשס"ב -31.12.2001 1. בפקודת מס הכנסה (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 9, בפסקה (5), בסופה יבוא: "(ג) הוראה זו לא תחול על נכה שהתקיימו בו התנאים הקבועים בסעיף קטן (א) לתקופה שאינה עולה על שישה חודשים". 2. בחוק העיקרי, בסעיף 28, אחרי סעיף קטן (ח), יבוא: "(ט) היה לחבר בני אדם הפסד, ובתקופה של שנים עשר חודשים חל שינוי בזהות בעלי מניות המחזיקים ב- 50% או יותר מהון המניות שהוצא בו, או מכוח ההצבעה בו, או בזכות לקבל 50% או יותר מהרווחים בו, או בזכויות להחזיק בזכויות אלה, לא יותר לניכוי אותו חלק מההפסד, שיחסו לכלל ההפסד הוא כיחס שווי הזכויות שהועבר לכלל הזכויות בחבר בני האדם, והכל במועד ההעברה; לענין זה- "בעל מניות"- בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 3(ט)(1); "שינוי בזהות בעלי מניות"- למעט שינוי שמקורו בהעברה מכוח דין, ולמעט שינוי כאמור שמקורו בהקצאת הון על ידי חבר בני אדם"". 3. בחוק העיקרי, סעיפים 125, 125א- בטלים. הצעות חוקהקלות מס / הנחה במסמיסים