הצעת חוק ביטול חוקים ע"י בית המשפט העליון

הצעת חוק-יסוד: השפיטה (ביטול חוקים על ידי בית המשפט העליון) במצב הקיים היום, לאור הסעיפים בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-יסוד: חופש העיסוק, האוסרים פגיעה בזכויות המוגנות בחוקים אלה, אלא בתנאים מסוימים המפורטים ב"פסקת הגבלה" - קיימת, למעשה, סמכות לכל בית משפט, לקבוע כי חוק איננו תקף מאחר שאיננו מקיים, לפי פרשנותו של בית המשפט תנאים אלה. מצב דברים זה הינו אבסורדי ובוודאי שאיננו מקיים את רצון המחוקק ובמיוחד כאשר אין בנמצא חוקה מסודרת. מוצע כי הסמכות לקבוע כי חוקים אינם עומדים בפסקת ההגבלה כאמור תהיה נתונה בלעדית ובאופן מפורש בחוק-יסוד: השפיטה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ, הדן ממילא בעניינים חוקתיים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ה בכסלו התשס"ב - 10.12.2001 תיקון סעיף 15 1. בחוק-יסוד: השפיטה, בסעיף 15(ד), בסופו יבוא: "(5) לקבוע כי חוק איננו עומד בדרישות פסקת ההגבלה שבחוקי היסוד". הצעות חוקבית המשפט העליון