הצעת חוק ביטול שיפוי מעסיקים

הצעת חוק ביטוח לאומי [נוסח משולב] (תיקון - ביטול שיפוי מעסיקים), התשס”ב-2001 האוצר משפה את המעסיקים (דמי בטוח לאומי עבור עובדים שהאוצר משלם במקום המעסיקים) מאז 1986 בטענה שהדבר מעודד את התעסוקה טיעון שאינו משכנע במיוחד, לאור העובדה שמזה שנים הלך מספר המובטלים וגדל. דמי הביטוח הלאומי אותם משלמים המעסיקים לעובדים בישראל הם הנמוכים ביותר בהשוואה לתשלומים שמעבירים מעסיקים לעובדים באירופה, ולכן לא יעלה על הדעת שהמדינה תשתתף גם היא בתשלום שמעביר המעסיק ותוותר על מיליארדי שקלים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ז בטבת התשס"ב - 31.12.2001 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן - החוק העיקרי), סעיף 338 - מבוטל. 2. סעיף 339 לחוק העיקרי - מבוטל. הצעות חוקשיפוי