הצעת חוק דחיית שירות בצה"ל לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם

הצעת חוק דחיית שירות בטחון לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (הוראת שעה), התשס”א-2001 שר הבטחון ידחה בצו, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בכל פעם, את מועד ההתייצבות לרישום, לבדיקה רפואית או לשירות בטחון של מיועד לשירות בטחון שתורתו אומנותו, אלא אם כן שוכנע כי צורכי הבטחון של מדינת ישראל אינם מאפשרים זאת; לענין חוק זה, "מיועד לשירות בטחון שתורתו אומנותו" - מיועד לשירות בטחון הלומד לימודים תורניים בישיבה שאושרה לענין סעיף זה על ידי שר הבטחון והממלא אחר התנאים הקבועים בפקודות הצבא, לרבות לענין היקף הלימודים בישיבה ולענין הגבלתו מלעסוק בעיסוק נוסף על הלימודים בישיבה. הוראות חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו - 1986, ובכלל זה הוראות סעיפים 37(א), 38(ד) ו-46 עד 48 יחולו גם על דחיית שירות לפי חוק זה, בשינויים המחויבים. חוק זה יעמוד בתוקפו עד תום שנתיים מיום פרסומו או עד כניסתו לתוקף של חוק המסדיר את סוגית שירות הבטחון של תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, לפי המוקדם. חוק שירות בטחון (מיועד לשירות בטחון שתורתו אומנותו)(הוראת שעה), התשס"א - 2001 - בטל. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ז באדר התשס"א - 12.3.2001הצעות חוקדיני חינוךצבאשחרור מהצבאישיבותצה"ל