הצעת חוק דיון בבית משפט בנושאי דת

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - דיון בנושאי דת), התשס”א-2001 מטרת הצעת חוק זו לקבוע שבנוגע לסוגיות משפטיות הנוגעות לענייני דת ובמיוחד ביחס לאקטים שלטוניים העוסקים בעניינים דתיים, יובטח ייצוג להשקפת העולם הדתית גם בהרכבם של השופטים המכריעים בסוגיה. הצעת החוק נועדה להבטיח, בין היתר, את התמצאות ההרכב בסוגיות דתיות והתחשבות ברגשות של הציבור הדתי והמסורתי. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ג' בניסן התשס"א - 27.3.2001 תיקון סעיף 27 1. בחוק בית המשפט, התשמ"ד- 1984 , בסעיף 27 בסופו יבוא: "(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), דיון בבית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק וכן דיון בבתי דין המנהליים, שעניינו אקט שלטוני הנובע מטעמים דתיים או חוק העוסק במוסדות דת, יידון בהרכב של שלושה שופטים כאשר אחד מהם דתי". הצעות חוקדיוןדת