הצעת חוק דיון בהצעת חוק גזענית

הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון - סייג לדיון בהצעת חוק) כיום תקנון הכנסת קובע כי לא תונח על שולחן הכנסת הצעת חוק שהיא גזענית במהותה או שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי. בשל חשיבותה של הוראה זו מוצע לעגנה בחוק היסוד כעיקרון יסוד מנחה במדינתנו. הצעת חוק דומה של ח"כ אלעזר גרנות הונחה על שולחן הכנסת ה-11 וסימנה רכ"ג. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ג' בניסן התשס"א - 27.3.2001 תיקון סעיף 19 בחוק יסוד: הכנסת, בסעיף 19, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב) על אף האמור בכל דין, לא תעלה לדיון בכנסת הצעת חוק שהיא גזענית במהותה או שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי". הצעות חוקדיוןגזענות