הצעת חוק הארכת התיישנות בדיני עבודה

הצעת חוק ההתיישנות (תיקון - התיישנות בתובענות שעניינן יחסי עובד ומעביד), התשס”א-2001 בהתאם למצב המשפטי הקיים, חלה על תובענות שעניינן יחסי עובד-מעביד תקופת התיישנות של שבע שנים, בדומה לתובענות אחרות. אלא שבדרך כלל עובד נמנע מלתבוע את מעסיקו במהלך תקופת העבודה, מחשש לאובדן מקום עבודתו או לפגיעה בתנאי העסקתו. כך נוצר מצב בו נפגע העובד מפעולת המעביד ונמנע מלהשתמש בכלים העומדים לרשותו לשם שמירת זכויותיו. עובד שסיים עבודתו אצל המעביד לאחר תקופת ההתיישנות של שבע שנים, לא יוכל לתבוע את הזכויות המגיעות לו. מוצע על כן להאריך את משך תקופת ההתיישנות בתובענות שענינן יחסי עובד-מעביד ולקבוע כי תחל עם תום יחסי העבודה. בדרך זו יישמרו זכויותיו של עובד והוא יוכל לממשן גם אם לא יוכל להתלונן במהלך תקופת עבודתו. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' באב התשס"א - 24.7.2001 1. בחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, אחרי סעיף 13 יבוא: 6א. בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו התקיימו בין הצדדים יחסי עובד ומעביד". התיישנותדיני עבודההצעות חוק