הצעת חוק הארכת חופשת הלידה ל 4 חודשים

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הארכת חופשת לידה), התשס”א-2001 משך זמן חופשת הלידה בישראל הוא 12 שבועות - מזה עשרות שנים. עם התפתחות מדינת הרווחה, הידע החינוכי ורמת הבריאות - העלו מדינות מערביות רבות את משך חופשת הלידה ל-16 עד 20 שבועות, וחלקן אף למעלה מזה. התיקון המוצע יאפשר גם לנשים היולדות בישראל לזכות בחופשת לידה ארוכה יותר - אשר תענה הן על צרכי התינוק/ת והן על צרכי האם היולדת. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השלוש עשרה שסימונה ב'רנ, על שולחן הכנסת הארבע עשרה שמספרן פ/1, פ/1296 ו-פ/1530 ועל שולחן הכנסת החמש עשרה מספרה פ/2105. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ח בתמוז התשס"א - 9.7.2001 תיקון סעיף 6 1. בחוק עבודת נשים התשי"ד-1954, בסעיף 6(ב), במקום "שנים עשר" יבוא "שישה עשר". הצעות חוקלידהחופשת לידה