הצעת חוק הגבלת בעלות נוספת על עיתון

הצעת חוק לתיקון פקודת העיתונות (תיקון - הגבלת בעלות נוספת), התשס"ב-2001 שליטתם של בעלי העיתונים היומיים בגופים כלכליים שאינם גופים תקשורתיים נוספים יוצרת מצב בו בעליו של העיתון משתמש בעיתון כמנוף לקידום אינטרסים כלכליים שאינם קשורים לעיתונות ואף לפגיעה במתחרים על ידי שימוש בכוחו של העיתון. הצעת חוק זו נועדה להפריד בין העיתונות היומית לבין אינטרסים כלכליים שאינם קשורים לעיתונות או לתקשורת. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"א בכסלו התשס"ב - 26.11.2001 1. בפקודת העיתונות (להלן- הפקודה), בסעיף 2, אחרי ההגדרה "עיתון" יבוא: ""עיתון יומי"- עיתון המופיע בתדירות קבועה של לפחות פעמיים בשבוע;" 2. בפקודה, אחרי סעיף 4 יבוא: "הגבלת בעלות 4א. החזיק אדם בעשרים וחמישה אחוזים או יותר של אמצעי שליטה בעיתון יומי, תוגבל בעלותו בגוף כלכלי שאיננו תקשורתי עד לתשעה עשר אחוזים; בסעיף זה אדם-לרבות תאגיד." 3. בפקודה בסעיף 38, בסופו יבוא: "(ד) תקנות לעניין סעיף 4א; תקנות לפי פיסקה זו טעונות אישור ועדת הכלכלה של הכנסת." הצעות חוקבעלותעיתונות